دموکراسی

Posted on at


دموکراسی

دموکراسی کلمه یونانی است که درزبان دری به معنامردم سالاری  است دموکراسی به این معنی است که حکومت حق مردم است واین مردم هستند که باید درمورد مسایل مهم کشور خود تصمیم بگیرند انتخاب کنند وانتخاب شوند هر فردی حق دارد که روزنامه ، مجله،جریده ،رادیو وتلویزیون ومکتب خصوصی داشته باشند. در داخل کشور خود آزاد باشند واز تمام حقوق قانونی خود برخوردار باشند وهر جوری که دوست دارد زندگی کند به شرط که به دیگران ضرر نرساند.دموکراسی درکشور ماسابقه طولانی ندارد،مردم مابرای بدست آوردن دموکراسی سالها مبارزه کردند وبهای سنگینی دراین راه پرداختند دموکراسی درهر کشور متفاوت است در کشورهای اسلامی دموکراسی رانظر به قوانین اسلامی وقانون اساسی کشور خود تعیین میکنند یکی ازاصول دموکراسی آزادی بیان است متأسفانه بعضی این آزادی رابه بی بندوباری تبدیل کردند.About the author

parastoosahra

i am parastoo,iam frish woman and studying law and political scinc in kahkashan sharq univar city

Subscribe 0
160