عاشق شدن چیست؟

Posted on at


عاشق شدن چیست؟


من از زوز که خود را میشناسم عاشق هستم . اگر فکر کنید شما هم عاشق هستید؟ خداوند عشق را در قلب هر مخلوقی خود آفریده است . اما برای انسانها که اشرف مخلوفات است بیشتر از هر حیوان عشق را گنجانیده است. چون خداوند ( ج ) خود عاشق بوده تا این دنیا را افریده است. وقت به زبیائی دنیا میپردازیم ما عاشق بودن خداوند را به اضبط میرسد.


 


وقتی به طرف طبعیت خداوندی نگاه میکنی احساس میکنی که این کار یک عاشق است . خداوند سخت عاشق ساخت این دنیا بوده است. اگر شما زبیائی در طبعیت را مشاهده مکنید و یا انسان بسیار مقبول میبنید عشق الهی را در آن میابید. شاید شما بار ها با این قسم موضوعات روبه ور شده باشید. شما هر احساس که نسبت به عشق آن دارید این را در میابید که این کار کار ساده نیست چون طراهی یک کره خاکی کار شخص نیست این از توان انسانها به دور است .


 


پس به یقعین کامل گفته میتوانم که خداوند این دنیا را برای موجودات خود آمده کرده است . و تمام ضرورت های انسانها را فراهم ساخته و اشرف مخلوقات در روی زمین انسانها را گردانید. و انسانها دارای عقل سلیم و تفکرات مختلف هستند . شما انسانهای  گوناگون را در دنیا دیده اید با فکر و اندیشه متفاوت اگر شما امروز تمام پیشرفت ها را میبنید چه در عرصه تکنالوژی و چه در عرصه سهلت های زندگی مثلأ برق، بلند منزل ها ، انترنیت ، تلفون های بیسیم ، و غیره که در گذشته ها حتی مردم در باره اش فکر کرده نمیتوانست.


 


امروز مردم بصورت عادی از این امکانات استفاده میکنند. و خداوند (ج) عشق یک کار را در دل انسانها میندازد و انسانها موفق به آن کارها میشوند این خود نشاندهنده عشق است که خداوند (ج) برای انسانها عطاء کرده است . امروز من تمام مردم را میبینم که هر کس به یک گونه عاشق است یکی برای کار که انجام میدهد یکی عاشق شخص است هرکی را بیبینید عاشق است . اگر متوجه شویم پس به این نتیجه میرسیم که خداوند (ج) خود عاشق است که در دل انسانها این عشق را جا گزین کرده . ومن سخت عاشق خداوند (ج) هستم . میگویند هر جیزی مقبول را که دیدید عاشق آن نباشید عاشق نقاش باشید


نویسنده : روینا کبیری


 About the author

160