“روزهای خوب زود می گذرد”

Posted on at
روزهای خوب زود می گذرد!


آری قانونِ بودن همین است..


روزهای خوب،عمرش مثل پروانه هاست


کوتاه وزیبا..


روزهای اول همیشه زیباست،


مثل روز اول دانشگاه، روزاول سال، وروز اول آشنایی...


روز اول یادم هست


روز اول!!!


چقدر روز زیبا بود!


اما کاش همان روز لباس رویا را برتن نمی کردمروز اول.....


روز اول درمن شعرمی کارد


هجوم کلمه های روز اول، قلم را همرازم می کند


روز اول، که دل من به تمنای توپرزد


چون کبوتر لب بام تونشستم


تو به من سنگ زدی، من


نه رمیدم، نه گسستم


بازگفتم که (توصیادی ومن آهوی دشتم )


حذر از عشق ندانم ونتوانم...اما حالا!


ازهمه­ ی پروازها دل گرفته استازاین کویرسوخته­ ی دل  آهنگ غمگینی بلندشده است


دنیای خیال بی نقشه وسراب گونه جلوه می شود


غمها بامن به زبان دریا تکلم می کنند


درباغچه دل دیگر شگوفه­ی به چشم نمی­خورد


من هرروز ازپس پنجره های اتاقم


باهمرازم رازبازی  می­کنم


همرازم جزدرختان سرگردنه


پدیده­ای دیگرنیست


سخن که گلوگیرمن است این است:


که دلم بی پرواز شده وغمگین است.


دلم گرفته ...ع.ش 13جوزا 1392 -کابل


 


 About the author

160