عشق یعنی ؟

Posted on at


عشق از یک روح ساکن و دو بدن تشکیل شده است. عشق ورزیدن به خود آغاز یک عشق مادام العمر است عشق از بخار ساخته شده است که فقط حس میشود که بهترین اثبات عشق اعتماد است . عشق چیزی است که شما را پیدا نمی کند بلکه چیزی است که شما  را می یابد. قلب عاشق حقیقی ترین حکمت  است چون جای که عشق نباشد زندگی وجود نمیداشته باشد مهم این نیست که باید شخصی را دوست داشته باشیم که  زندگی کرده بتوانیم. هاها در ما بیشتربه افراد دل میبندند که به این میگویند عشق آغاز نشده است  و پایان دادن به راه ما به نظر می رسد عشق یک نبرد است، واین عشق است در حال رشد است

دربعضی اوقات انسان ها خود را بسیار تنها فکر میکنند در حقیقت آن لحظه بیشتری اشخاص به شما فکر میکنند چون اگر فکرمیکنید کسی شمارا دوست ندارد غلط کرده اید, چون اکر کسی نباشد که شما را دوست نداشته باشد این به معنی است که شما وجود ندارید. محبت یک استاد خوب است من دوست دارم نه تنها دوست، بلکه می توان گفت من دوست هستم

چند شب قبل عروسی یکی از دوستانم  بود که با جمعی از دوستان دیگر جمع شدیم و به محفل اش اشتراک کردیم خیلی برای ما خوش آید بود اما ان دوست ما که داماد بود اصلآ خوش به نظر نمیرسید محفل خلاص شد و یک هفته بعد که دیدمش من با خوشحالی گفتم : " (( تبریک باشه )) او هم تشکری کرد بعد از به او  گفتم: ((  چرا آن شب ناراحت بودی ))  فقط برایم یک جمله را گفت: (( لالا جان هرکی را کی دوست داری با همان یکجا شو ولوکی هر قدراو بد هم باشد با همان باش نه با دیگری)) , این جمله بالای من بسیار تاثیر کرد و رفت من نتوانستم دلیل اش را از خودش بیپرسم اگر شما دوستان میفهمید نظر خودرا بنویسید

....... اغلب در عشق دوستی به پایان می رسد، اما در دوستی عشق - هرگز


 

 "نویسنده محمد صیام "زلمیAbout the author

seeyam10zalmi

I am M.seeyam zalmi i was born in 1994 graduated form Habebya high school in 2011. I know Dari English Pashto I am a writer, web Bolger,Photographer and a film maker and editor. I am working now in film annex. So now I want to use my experience at this…

Subscribe 0
160