بمان تا کاری کنی کاری مکن بمانی

Posted on at


انسان موجودی است فانی به این مغنی که یک روز به دنیا آمده وروزی هم این دنیا فانی را وداع خواهد گفت بنا براین ما در میابیم که انسانی که بسیار کمزور و فانی است بر مبنی یک هدف خلق شده اســــــــت و هدف ار خلقت انسان این است که بتواند از عقل وهوش خود استفاده کند ورازهای طبیعت را کشف کند


چون زندگی تعهد باهمی بودن را با نونه کرده است و چنین چیزی را هم نباید از آن انتظار داشت زیرا زندگی تنها امکانات وفرصت ها را به بار می آورد این ما هستیم که چطور سپرده های زندگی را در راستای تحقق آرمانهای والای انسانی به کار می بندیمزندگی را بامهارتهای خویش مهیاکنید هر تپه ای را فتح کنید اگر با تمام قوابخواهید شما از زندگی و تمام هیجانهای آن لذت خواهید برد


 
آنکس که موقیعت ها را خلق میکند فوق العاده است. آنکس که از موقیعت ها استفاده می کند خوش بخت است وآنکس که بر روی موقیعت ها سرمایه گزاری می کند برنده است


بنا این شهامت را در خود بپرورانید وچنان قدم بردارید که خود تان انتظار داشتید


به خود تلقین کنید که به جاهای بلند خواهید رسید و مطمین باشید که آروزهای تان بر آورده خواهد شد این در صورتی امکان پذیر است که اعتماد به نفس خود را تقویت کنیـــــــــــد


ازتمام روزهای که آمده اند وخواهند آمد امروز تنها روزی است که همین حالا شما آنرا دارید این یک موقیعت عالی است تا شما ببینید که آیا چه کار میتوانید انجام دهید


تلاش مدال پیروزی را بر گردن کسی می آویزد که این راه را تعقیب کند و کاری انجام دهد که او را تا حد ممکن به فردای بهتر نزدیکتر سازد


احتمال.موقیعت.ارزش. خوبی. عشق و کامیابی همه امروز موجود هستند


آنها را به روش خاص خویش به  زندگی تان بیاورید تفاوت میان یک آدم موفق و یک آدم دیگر در نداشتن استقامت یا آگاهی نیست بل در ندشتن اراده استکیفیت های که یک فرد باید داشته باشد تاپیروز شود عبارت اند از


اعتماد به هدف و تحقق آن .آگاهی احتمالی و تصویری که یک فرد از آینده خویش دارد و بالاخره جوش وعلاقه سوزانی وی به مثابه ی پلی برای رسیدن به آرزوهایش می گردد


 


 


نویسنده  زحل About the author

160