زمستان شیرین یا تلخ

Posted on at


زمستان شیرین یا تلخ


به آینده فکرمی کنم،به آینده ای گنگ و نا معلوم ...


نزدیکترین آینده زمستان است که همه در فکرش هستند...من هم دلم برای سرما تنگ شده...زمستان ها را بیشتر دوست دارم مخصوصا اگر برف ببارد..


لباس های جدید زمستانی هم که دیگر گفتن ندارد که چقدر وسوسه انگیز است!پس آن دخترکی که دستمال کاغذی میفروشد و آن پسرکی که شیشه موتر ها را صافی میکند چه میشود؟از همین کودکی باید به فکر چگونگی کسب درآمد در زمستان باشند....


چقدر زود بزرگ میشوند !گناه آنها چیست؟چقدر به فکر خودم هستم.............


همین پارسال بود که شندیم پسری بخاطر اینکه بدون هیچ پاپوشی در سرک راه میرفت و شیشه موترها را پاک میکرده هر دو پایش قطع شده.....


گاهی به بی خبر بودنم از دنیا حیران میمانم.......یعنی به آن جوانی که از بخت بد روزگار معتاد شده وجایی برای خواب ندارد فکر نکردم؟!


شاید امسال آخرین زمستان زندگی اکثرشان باشد!


نگرانی های مردم اما  یکی دو تا که نیست..... فکر پشت سر گذراندن این زمستان هم برای بعضی ها بسیار رنج آور است! گرانی ذغال ،چکه کردن سقف ،سیر کردن شکم چند سر عائله دیگر با این در آمد بخورو نمیر محال به نظر میرسد!


اما چه بیخیال هستیم ما، شاید به فکر نو کردن مدل بخاریمان باشیم و سفر به جای گرمسیری که کمتر سردمان شود.....


میترسم از اینکه روزی آنقدر دلم سنگ شود که حتی به این ها فکرهم نکنم!


 


 About the author

160