غیبت

Posted on at


 


غیبت و دو رویی یکی از صفات شیطانان بوده که به جز از اینکه کدورت را در دل مسلمانان و دوستان با فزاید چیزی دیگری نیست ولی نمیدانم که این کار اگر صفات و یا کارهای شیطانی است بعضی از انسانها چرا به این عمل پست دلپچسپی دارند و همیشه دنبال آن کار میگردند؟و همچنان این کار چه فواید دارد به جز اینکه نفاق، جنگ، کدورت، دوری و دشمنی را می افزاید و سبب میشود دیگر هیچ چیزی را ببار نمیآورد،  و به یقین میگویم هر کسی که به این چنین عمل ها دست میزند حتمآً به قصد اینکه فایدۀ را نصیب خواهد شد انجام میدهد مگر باور باید کرد همانا نکات منفی بالای را که ذکر کردم نصیب خواهد شد نه کدام فایدۀ دیگر را ، البته این فواید و نواقص را که ذکر کردم همه دنیوی بود اینکه نواقص و گناه و عذاب اخروی آن چیست احادیث و آیت های زیادی است که باید دانست ولی همینقدر میگویم که عذاب سخت را نصیب میشود.مثال های ذیادی این را میتوان از غیبت گویی و تهمت گویی و همچنان از بد گویی دیگرا ن میتوان داد.


یعنی کسان اند که بد گویی یکی را نموده ولی نمیدانند با کسی که دوست است او حتماً با کسی دیگری دوست است و شاید این راز که او برایش گفته ، این شخص به کسی دیگری گوید به هر حال از کسی که بد گویی ان شده به قسمی خبر میشود و این سبب میشود که این دو شخص با هم جنگ نموده و باهم دشمن شوند.این غیبت گویی سبب شده تا خون های زیادی بریزد، قلب های زیادی بشکند، فامیل های زیادی از هم جدا شوند، دوست های زیادی با هم دشمن شوند.


خلاصه باید گفت که این یک سر نخ کوچک است که باید او را دریافت  البته سر نخ همه منفی ها و بدی همانا غیبت است و اضافه میکنم که از عادت کردن به این زهر زندگی، جداً باید پرهیز کرد.خدا کند که همه مردم ما با محبت و زیست با همی زندگی داشته باشند و با یکدیگر باهم آغوشی زندگی کنند.


نویسنده: حکمت الله عزیزAbout the author

hekmatullah

I am hekmatullah and i am from ghazni province of Afghanistan i graduated from school at 2009 and now im student of journalism at kabul universtiy

Subscribe 0
160