زندگی با فکر و اندیشه زیباست

Posted on at


زندگی با ارزش است و درست پیش ببرد و صحی گذراندن آن مهمتر است . برای اینکه بتوان زندگی را به شکل درست و معقول  آن پیش برد به فکر و اندیشه درست نیاز دارد.

 

تنها اندیشه است که میتواند انسان را به بلندترین قله های موفقیت برساند به گفته یکی از علما که  فرموده است : اندیشه دریایی است که مروارید آن فلسفه رمز زندگی است و شخصی که از اندیشه و فکر بالا برخوردار باشد و بنواند از اندیشه و فکر خود را در راه های درست استفاده کند بدون شک یکی از بهترین افراد یک جامعه و یا یک کشور میباشد و میتواند به بهترین آرزوهای زندگی دست یابد.

معنای زندگی تنها گذاراندن وقت نیست بلکه درست استفاده کردن درست از اوقات در دست داشته و رسیدن به بهترین های زندگی حق تمام انسانان است پس برای بدست آوردن آن باید کوشید.About the author

FawziaNoori

My name is Fawzia Noori ,I was burn in Herat,Afghanistan and Iam student at Hatifi High School.

Subscribe 0
160