اصول اخلاقی و محدوده مرزی در کار جاسوسی چیست ؟

Posted on at


توسط علی فرهاد صالحی


یکی ازقدیمترین و کهن ترین کار زار سیاسی چه در جنگ و سیاست پیشه های انسان ها در جامعه و حتا زندگی و کار روزه مره که برای نفع جمعی و یا شخصی باشد جمع آوری اطلاعات یا به اصطلاح عامیانه جاسوسی سرک کشیدن در کار دیگران بوده است. هیچ انسانی یا بشری، از شروع تا حال یعنی از پیامبران ، جهانگشایان ، فیلسوف ها ، جنگجویان ، تجار و آدم های عادی چه زن و مرد پیر و جوان همه و همه بی نیاز از اطلاعات خاص و جاسوسی نبوده اند. وقتی کسی در حرفه ی استخباراتی یا جاسوسی بخاطر کشورش قدم میگذارد از دید وجدان شخصی و عمومی و روحی احساس آرامش میکند  و حتا در بسیاراوقات از طرف کشورش مردمش و یا در تاریخ تقدیر و قدر دانی می شود زیرا میدانند و میداند که در خدمت نفع همگانی و تعریف شده قرار گرفته است. اما او در عین زمان اشخاص و یا شخص دیگری را تشویق و یا مجبور میکند که به منافع اشخاص دیگر و یا  شخصیت دیگر ، جامعه دیگر و منافع همگانی دیگری پلان و برنامه های دیگر سازمان های دیگر و حتا برای مذاهب دیگر عقاید دیگر خیانت کنند. به همین خاطر نماد کار استخباراتی و یا جاسوسی دو بعدی و گاه چند بعدی می باشد، یکی تبسم و دیگری حس خجالتی و ریا کاری یک طرف پیروزی دیگری شکست ، یکی زنده و سر شار از غرور دیگر شکست خورده و یا هم مرده و سر در گم. پس بحث اصول و محدوده مرزی و اخلاق در کار استخبارات رابط اساسی به مسایل انسانی و دینی نمی گیرد بلکه به مسایل منافع ملی و منافع مشخص دولتی سیاسی و اجتماعی دارد. عشق، عطش ، علاقه و حرص انسان بخاطر بدست آوردن معلومات راجع به انسان های دیگر قویترین غریزه یی است که تا حال هیچ نوع تقوا و ریاضت آنرا مهار نکرده است. از اینکه این غریزه در وجود انسان و مبارزین سیاسی و جنگی و حتا همه ای انسان های عادی همیشگی و ابدی است پس قرارداد ها وتوفقات کاغذی بی کشور ها این غریزه را مهار نخواهد کرد


 



 حالا اروپائی ها مدعی اند که امریکائی ها از مرز اخلاقی کار اطلاعاتی ویا هما جاسوسی بیرون شده و به مکالمات اشخاص مهم ، رهبران و شهروندان شان گوش داده است این در حالیست که خود میدانند از مرزی ، اخلاق و اصول سخن میگویند و از حریمی سخن میگویند که هیچگاه وجود نداشته است و نخواهد داشت در عین حال هیچ کسی در تاریخ بشریت راز دار نبوده است و هیچ رازی ابدی نیست گذشت زمان راز های پنهان را آشکار میسازد و همه چیز آفتابی و روشن  میشود اما هدف کار استخباراتی بر داشتن این پرده ها قبل از زمان تعین شده است تا یکی ضعیف و دیگر قوی یکی پیروز دیگر شکست خورده معرفی شود با این که در درس های جاسوسی و اطلاعاتی تاکید و بحث از مرز های اخلاقی و حریم خصوصی تا حدی میشود اما این مسئله کلیشه و کلی گویی بیش نیست


 



 



About the author

AFSalehi

A F Salehi graduated from Political Science department of International Relation Kateb University Kabul Afghanistan and has about more than 8 years of experience working in UN projects and Other International Organization Currently He is preparing for Master degree in one Swedish University.

Subscribe 0
160