لویه جرگه مشورتی

Posted on at


دایر شدن لویه جرگه ها یکی از عنعنات دیرینه مردم افغانستان است هر زمانیکه مملکت با مسایل عمده سیاسی، نظامی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مواجه میشود به آرای عمومی مردم که عبارت از دایر نمودن لویه جرگه ها میباشد مراجعه مینماید. در لویه جرگه ها معمولا اشخاص متنفز از تمام ملیت ها شامل علما، مویسفیدان، نماینده های مردم در شورای ملی، طبقه اناث، مامورین بلند پایه دولتی میباشد که در لویه جرگه مشورتی از انها دعوت بعمل می آید، هر فیصله که در لویه جرگه مشورتی صورت میگیرد شکل قانونی را بخود گرفته قابل تطبیق میباشدلویه جرگه مشورتی که عنقریب دایر میگردد در باره توافق نامه امنیتی بین افغانستان و امریکا میباشد درین توافق نامه امنیتی مسایل عمده امنیتی بین جانبین به امضا میرسد چون در شرایط موجود که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی روی کار است دشمنان مردم و میهن نمیگذارد که انتخابات بصورت ازاد، شفاف و عادلانه صورت گیرد. گروه طالبان مانع عمده در روند انتخابات بشمار می رود این گروه از طرف دشمنان وطن از ماورای مرزهای افغانستان تعلیم و تجهیز گردیده بوطن جنگ زده که مدت 35 سال را در جنگ و  بی امنیتی سپری نموده اعزام مینماید تا صلح  و امنیت را مختل نموده نگذارد انتخابات طور شاید و باید صورت گیرد روی همین ملحوظ است که لویه جرگه مشورتی فراخوانده میشودتاموضوع امنیت را مورد بحث قرار داده و قرار داد توافق نامه امنیتی را با امریکا به تصویب برساند در طول 12 سال امریکا و متحدینش همکاری های همه جانبه در ساحات نظامی، اقتصادی،اجتماعی وغیره نموده است امضا قرار داد توافق نامه امنیتی با امریکا یک ضرورت مبرم است در غیر آن دشمنان افغانستان کوشش دارد امنیت را برهم زند و نگذارد مردم به میل خود ریس جمهور آینده خویش را انتخاب نماید


 


هر زمان که همچو مسایل عمده در وطن بوجود آمده دولت وقت و زمان لویه جرگه را فرا میخواند و از آنها مشوره میخواهد هر موضوعیکه باشد به مجلس مطرع نموده و روی آن جر وبحث صورت میگیرد سرانجام به اکثریت آرا موضوع را تصویب نموده و جنبه عملی را بخود میگیرد درینجا است که دولت ها مسولیت خود را رفع نموده و در تطبیق آن دست بکار میشود


 


 


تهیه کننده: سیر حکیمیAbout the author

siyarhakimi

i am siyar hakimi Born in Farah AFG,i have been graduated Fram Abu Abdullah Taqi High school,& graduated successful Fram CTI in Kabul AF.

Subscribe 0
160