کی صفت اورابه درستی کرده میتواند

Posted on at


اویگانه خدااست.  چه میتوانیددرمورداوبگوئید.؟قبلازخواندن   متن درهمین لحظه چندصفت الله رامیتوانیدنام ببرید؟دیدیدکه بجزچندصفت دیگرچیزی بیان کرده نتوانستید. بله اوخداخداییست.که بغیرازمن وشمااگرتمام عالم هستی ازانس وجن ودیگرجانداران بازبان بگویندوباخامه بنویسند بازهم این صفات تکمیل نمیشود .بااینکه مابندهگان اوستیم صفاتش راحتی به نصف هم بیان کرده نمیتوانیم بازهم بالای ما مرحمت دارد.که این قدرنعمات فراوانی رابرای ماارزانی داشته اماماشکرگذاری راکه بجای خود تمام نعمات اوراشمارده هم نمیتوانیم .چی خدای است ؟که بازهم چیز های که در دل خواستار ش هستیم برای ما میرساند 


این پند سطر از دریای صفات خداوند قطره هم نمیتواند باشد همین قدر دیگر در خود زهره میبینم تا بگویم 


خدایا :هر دم احساس میکنم که بی حد دوستت دارم


خدایا :میدانم که هر چی به من دادی والا تر از لیاقتم و پاینتر از فضل تو بوده .


خدایا :دریافتم که چقدر زیبای دادی طلوع آفتاب صبح را ونقوش کردی با آفتاب وابر آسمان روز را ونقش دادی با ستاره گان کوچک بزرگ و با مهتاب زیبا ودر خشا ن آسمان شب را


مرا عفو کن وتوانای بدی تابهتر تورا بپرستم


 


 About the author

farzana-jami

Farzana Jami was born in herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160