زنان افغان و فعالیت های بیرونی از دیروز تا امروز

Posted on at


در این روزها پیشرفت و تعالی زنان در قسمت های متفاوت عرصه فعالیت به حدی متفاوت از دیروز است که به هیچ قدرتی نمیتوانم مقایسه ای در این مورد داشته باشم .زنان حالا دیگر به راستی نیمی از پیکر جامعه افغانی مارا تشکیل میدهند .


در تمام زمینه ها از هنر تا سیاست برای زنان جای وسیعی در جامعه باز شده که از این دریچه میتوانند با مردان دوشا دوش کار و فعالیت کرده و روزهای تاریک شده زندگی گذشته را با چراغ حضورشان امروزی شان درخشان کنند .در گذشته ها زنان نه تنها به دلیل نداشتن  امنیت درست بلکه نبود طرز تفکر نسبتا روشن در بین اکثریت افراد جامعه به سختی خود را به جامعه معرفی کنند .اما حالا متفاوت است ، و دیگر کمتر میشنوم و یا میبینم که برای افردی از قشر خودم زمینه نامساعد است.


بدون شک انجام کارهای بزرگ در زندگی همه بشر به وقت و زمینه ربط دارد ، زمینه های مساعدتر پیشکش کننده کارهای خارقلعاده تر است ، و همین که گاهی به این کارهای عالی از طرف زنان کشورم بر میحورم متعجب میشوم زیرا به راستی زنها آنقدر که باید زمینه درستی برای کار هم ندارند اما بازهم چنانچه میگویند برای بدست آوردن فرصت نباید منتظر آن ماند بلکه باید آنرا ساخت زنان در کشور مان هم دقیقا همین نقش را بازی نیکنند.این نقش آفرینی زنان برایم در جامعه افغانی قابل قدر است ، و برای اینکه من نیز ثابت کنم فرصت ها را در زندگی ساختم ، و بدنبالش دویدم باید راهای بسیاری را بپیمایم .


مانند بسیاری از زنان هموطنم که برای این کار عظیمی به عظمت کوه دارند.


زنان در افغانستان در حصه های متفاوت فعالیت میکنند .


و از شعر و ادب گرفته تا فعالیت های گسترده آنطور که  بسته به سیاست وابسته است.


همچنان سهمگیری زنان برای اجرای فعالیت های اقتصادی در جامعه می تواند که اعتماد به نفس آنان را بلند ببرد و این خود زنان را جرات می بخشد تا بتوانند منبع در آمدی برای شان بیابند.


و همه اینها دست در دست هم داده و برای قدرت بخشیدن به بازوی جامعه کمک چشم گیری کرده است .


زنان نیمی از پیکر جامعه و تکامل یک جامعه عالی هستند و این زیباست.


ناگفته نماند که برای زنانی که در اینچنین موقعیتی کار میکنندو حالت زندگی خود را از 10 سال به این طرف معجزه آفریدند باید ارج نهاد و آن ها را تشویق نمود تا بتوانند بهتر و بیشتر از دیروز بدرخشند .


و در کل تفاتهای امروزه چشم گیر است و اما نه کافی، و برای رسیدن به پیشرفت های بیشتر زنان باید مصمم تر و عالی تر به پاخیزند. About the author

faribarejhan

fariba rejhan from Herat Afganistan .Student of 12th grade of Amir Ali shir Nawaie and intersted to writting topics and reports.

Subscribe 0
160