اندر مزیت های کتاب خوانی

Posted on at


در این نوشتۀ کوتاه می خواهیم که موارد چند پیرامون مزیت های کتاب خوانی و یا مطالعه بیان داریم، معمولا در مورد مطالعه و کتاب خواندن زیاد شنیده اید چه در دوران مدرسه و چه دانشگاه، و همیشه از مزیت های آن شنیدیم و در اوصاف کتاب و کتاب خوانی زیاد خواندیم که حتی اگر بیاد داشته باشید در کتاب های درسی شعری را می خواندیم پیرامون کتاب و به عنوان (یارمهربان)...و تقریبا تمام شاگردان با این شعر در دورانی از مدرسه آشنایی داشتند...ولی آیا برای شما تا به حال سوال خلق شده است که:


 در حقیقت کتاب خواندن چه فوایدی دارد؟


چرا اینهمه اصرار وجود دارد برای کتاب خوانی؟ و سوالاتی از این قبیل...


اگرچه برای فهم بهتر و زودتر کتاب باید از روش های را که اهل علم و تجربه نوشته اند استفاده نمود که این موضوع دیگری است و خارج از موضوع این نوشته...


کسی که کتاب می خواند در حقیقت آن انسان بی اطلاع و نا آگاه قبلی نیست و ذهنش نسبت به قبل روشنتر شده و دیگران نمی توانند که او را مورد بازی خود قرار داده و با فکر، آبرو و عزت او بازی کنند، زیرا که چشم واقع بینش نسبت به جهان باز شده و مورد استفادۀ سوء دیگران قرار نخواهد گرفت، همیشه در جامعه چیزی برای گفتن دارد و همه وقت به دید موافق نمی نگرد مگر اینکه همه چیز را درست بررسی نموده و یا به اصطلاح وزن نماید، و خود را با این گفته اگر میخواهی نشوی رسوا مانند جماعت باش هیچگاه در توافق قرار نمی دهد...کسی که کتاب می خواند دیگر آن انسان خود بین و یا خودخواه نیست، زیرا که با خواندن کتاب پی خواهد برد که درجهان تنها او نیست، کسانی قبل از او بودند و همزمان با او قرار دارند که اندکی بیشتر می دانند و در فهم امور از او فراتر رفته اند...آنچه را که بیشتر می خواهم  در مورد مزیت های کتاب خواندن بر آن تاکید کنم این است: انسانی که به دنبال مطالعه میرود حس دگر پذیری اش بیشتر شده و از غرورهای کاذب دست بر می دارد و به فکر دور کردن این سلبیات از خود خواهد شد، و همچنانکه دست از دگر ستیزی برخواهد داشت.


و چنین درک خواهد کرد که خود را محدود به یک مسیر خاص در خواندن وفکر قرار ندهد و حتی اثر کسانی که ظاهرا با اندیشۀ او مخالفند را مورد مطالعه قرار داده، و به این گفتۀ فیلسوف بزرگ اسلام ابن رشد عمل خواهد کرد: آنچه را که در دیگران ببینیم در صورتیکه با دین ما موافق بود از آن استفاده می کنیم و سپاس گذاریم و آنچه که مخالف دین ما است قبول ننموده و معذرت می خواهیم...


اینهمه بر می گردد به مطالعۀ هدفمند، مطالعۀ که فکر خواننده را درست باز کند و او را وادار به فکر نموده و باعث گردد که همه چیز را مستقیم قبول ننماید مگر اینکه به دید نقدآمیز به آن بنگرد...


 به امید روزی که همه روی به مطالعه آورده و از بازیچۀ  دیگران بودن نجات یافته و دست از دگر ستیزی برداریم و به سوی تسامح و دگر پذیری قدم بگذاریم...About the author

safisafa

an afghan student

Subscribe 0
160