فرق میان عدل و مساوات

Posted on at


یگانه اشتباه فاحشی که در بین ما مسلمانان رایج است استعمال مترادف کلمه عدل و مساوات است.


در حقیقت اگر کلمه مساوات را ریشه یابی کنیم ریشه اسلامی نداشته و این کلمه است که از طرف غرب بر ما تحمیل شده است، قسمی که میگویند حقوق زن و مرد مساوی است، اگر اندکی دقت کنیم در میبابیم که هیچگاهی حقوق زن و مرد مساوی شده نمیتواند، بلکه گفته میتوانیم که بین مرد و زن عدل وجود دارد.فرض کنیم که اگر حقوق مرد و زن مساوی باشد پس کاری های ثقیلی که مرد انجام میدهد مثل کار کردن در معادن، جوالی گری که یک جوالی بسیار بار سنگینی که زن ثلث آنرا نمیتواند بردارد و غیره را باید زن هم انجام دهد، در حالی که اسلام به زن بهترین مقام و منزلت را داده و آنرا سرپرست در امور خانه مقرر کرده و مرد را مؤظف ساخته تا همه مایحتاج زن را برآورده سازد. و همچنان مرد در جهاد و جنگ اشتراک میکند اگر مساوات را در نظر بگیریم باید زن هم در جنگ اشتراک کند، و آن سلاح سنگینی که مرد حمل میکند و آن مشقت های جنگ را که مرد متحمل میشود زن هم متحمل شود.


 بعضی کارها است که مختص به زن است که مردم نمیتواند آنرا انجام دهد مثل رسیدگی به امور خانه رسیدگی به فرزندان و غیره.


به طور مثال سه شخص است با اندازه قد های مختلف یکی قدش کوتاه است یکی متوسط و دیگری دراز، که پیش روی همه آنها مانعی وجود دارد، همگی میخواهند که از پشت این مانع چیزی را مشاهده کند اما شخصی که قدش دراز است میتواند بدون هیچ چیزی آن طرف مانع را ببیند و شخص متوسط و کوتاه به یک شی ای نیاز دارند که زیر پای خود بگذارند و آنطرف مانع را بنگردند، اگر ما درین جا به مساوات عمل کنیم باید  به هر یک به طور مثال یک صندوق به یک اندازه که بالای آن بایستند و آنطرف مانع را مشاهده کنند بدهیم. که با این فرض کسی که قدش دراز است به صندوق نیازی هم ندارد باید به آن هم صندوق بدهیم که او هیچ به آن ضرورت ندارد و میتواند آن طرف مانع را بنگرد و کسی قدش متوسط است با استفاده از یک صندوق میتواند آن طرف مانع را بنگرد، و کسی که قدش کوتاه است اصلاً نمیتواند که آنطرف مانع را بنگرد.


پس یگانه راه حل استفاده از عدل است که به هر کس به اندازه ضرورتش یک شی بدهیم تا بتواند آنطرف مانع را بنگرد.مثال دیگر اینکه مرد میتواند چهار زن داشته باشد  اگر به مساوات عمل کنیم باید زن هم بتواند که چهار شوهر داشته باشد.


یا اینکه مثال ساده دیگر تا ذهن خواننده به صورت واضح باز شود: یک معلم اگر بخواهد که مساوات را در بین شاگرد های خود در نظر بگیرد باید در امتحان تمام شاگردان را مساوی نمره بدهد در صورتی که در یک صنف یک شاگرد است که کوشش میکنه و شاگرد دیگر است که تنبل و درس نمیخواند اگر استاد در بین این ها از مساوات استفاده کند به نظر شما آیا این درست است؟ جواب واضح است که نه، پس یگانه چیزی که میتوان از آن استفاده کرد همانا عدل است که به هر شاگرد حقش داده شود.


اما اگر کلمه عدل را ببینیم در میابیم که این کلمه اصل اسلامی داشته و یگانه کلمه مناسبی است که میتوانیم مکان کلمه مساوات آنرا استفاده کنیم.


گفته میتوانیم که بین زن و مرد عدل و جود دارد، مثل زن به امور خانه رسیدگی اولاد هارا تربیه، از مال و آبروی شوهر خود حفاظت میکند، شوهر خرچ خانه را مهیا میسازد، مرد هنگامیکه به جهاد میرود به دفاع از کشور، زن هم از فرزندانش محافظت میکند و خانه شوهر خود را خفظ میکند و....


خلاصه اینکه همیشه باید ما مسلمانان متوجه کلماتی که از طرف کفار به معنا های غلط برای ما تلقین میشود باشیم و از شیوع آن جلو گیری کنیم تا باشد یک جامعه اسلامی و عاری از اختلاف داشته باشیم.


نویسنده: صبغت الله سنتیارAbout the author

sebghatullah

صبغت الله"سنتیار" فرزند مولوی عبیدالله "پروانه" فرزند مولوی پروانه "سنتیار" روز چهارشنبه عقرب سال 1371 در یک خانواده متدین و روحانی پا به عرصه گیتی گذاشت. در سن شش سالگی شامل مکتب ابتدائیه بی بی حوا شده و دوره ابتدائیه خود رادر مکتب مذکور به اتمام رساند، و بعد دوره…

Subscribe 0
160