راه کارهای انتخابات آینده افغانستان

Posted on at


انتخابات در افغانستان، با برگزار نشدن، تقلب شدن،و... عجین شده است. وهروقت نام از انتخابات برده می شود، در مورد آن به پیش داوری ها پرداخته شده است. انتخابات که هنوز برگزار نشده است، ما از تقلب شدن، قرار گرفتن کمیشنران در زیر بار نفوذ دیگران و شفاف برگزار نشدن آن صحبت داریم. مانباید در مورد انتخابات که یگ اتفاق است به پیش داوری بپردازیم، ومتاسفانه  تبلیغ های که توسط نهاد های جامعه مدنی، رسانه های و نهادهای انتخاباتی صورت می گیرد، کافی این مرز وبوم نیست. این وظیفه ی نهادهای انتخاباتی، نهادهای جامعه مدنی و رسانه های همگانی است که انتخابات را به عرق ملی تبدیل کنند.باید میزان باورسازی مردم بلند برود؛ وبرای آنان این باور ایجاد شود که رای دادن و حق مشارکت از شرط های اصلی شهروندی است،ازاین حق شان به خوبی استفاده کنند. در انتخابات گذشته تجربه نشان داد، درشهرها، که میزان آگاهی بیشتر است، در انتخابات بیشتر شرکت کردند، و در ولسوالی ها وروستاها که میزان آگاهی کمتراست.


در انتخابات کمترشرکت کردند. واین را هم فهمیدیم که بیشترین تقلب در روستاها و ولسوالی ها صورت گرفت. این نشان می دهد که هرقدر ما کمتر در انتخابات شرکت کنیم، به همان اندازه احتمال تقلب و مهندسی کردن  رای  بیشتر می شود. پس هرقدر مردم اشتراک شان در انتخابات ضعیف باشد ودرنا آگاهی  به سر ببرند واز حق مشارکت خود استفاده نکنند، طبیعی است که پهنه،خالی می شود برای کسانی که می خواهند از این پهنه ی خالی به جای مردم استفاده کنند.


پس این اراده مردم است که به چی میزان خواهان برگزاری یگ انتخابات شفاف اند.بزرگترین مشکل که در سر راه انتخابات قراردارد و در ذهن های مردم بذر های نا امیدی پاشید است، موضوع تامین امنیت انتخابات است. اما مردم افغانستان اگر اراده ی محکم داشته باشند این مشکل را می توانند به بسیار آسانی از میان بر دارند؛


باصراحت می توانیم ادعا کنیم که اگر اراذه ی جدی از سوی مردم و حکومت افغانستان و همکاران بین المللی افغانستان برای برگزاری انتخابات وجود داشته باشد، می توان امنیت لازم  را حداقل در روزهای نزدیگ انتخابات ودر روز برگزاری انتخابات تامین کرد. فراموش نکنیم جامع بین المللی و متحدان قدرت مند جهانی افغانستان این توانایی را دارند که  به پاکستان فشار بیاورد که  اگر درسال که 360 روز است در افغانستان مداخله می کند، این مداخله را حداقل برای یگ هفته مهارکنند و به پاگستان فشار بیاورند که در روزهای برگزاری انتخابات دست تخطی را از افغانستان بر دارد.واین کار شدنی است. وبازهم تاکید می کنم که تامین امنیت برای انتخابات مستلزم بر اراده مردم، حکومت و متحدان قدرت مند افغانستان است.  باصراحت می خواهیم به جامعه جهانی این پیام را بدهیم که افغانستان امروز به  ته  این آگاهی رسیده است که؛ اگر برای مردم افغانستان ازیگسو در ظاهرهم بگویند  که ما از دموکراسی وانتخابات افغانستان حمایت می کنیم  وبرای تامین امنیت کمک می کنیم ولی در پشت پرده اراده ی جدی وجود نداشته باشد و به بهانه ی نا امنی انتخابات، برگزار نکنند وهمه این نارسایی هارا بر دامن مردم افغانستان و دولت افغانستان برچیند این بی انصافی محض است.


علی شیر شهیرAbout the author

160