اضطراب چیست؟

Posted on at


اضطراب چیست؟.

همه انسانهاانسان ها اضطراب را در زندگی خود  تجربه می کند و طبعی است که مردم هنگام مواجه ه باموقعیتهای تهدیدکنندو تنش زامضطرب می شوند اما احساس اضطراب شدید ومزمن درغیاب علت واضح امری غیری عادی است.اضطراب شامل احساس عدم اطمینان درماندگی، و برانگیختگی فزیولوژیکی است .

بطورکلی اضطراب یک احساس بسیار ناخوشایندواغلب مبهم است که با یک یا چند حس جسمی مانند احساس خالی شدن سردل،تنگی قفس سینه،تپش قلب،تعریق سردرد،

وغیره همرا است

.

برسی ها نشان میدهد که اضطراب درمرد ها طبقات اقتصادی مرفه وجوانان کمتر است ودرزنان ،وافراد کم درامد وسالمندان بیشتر شایع می باشد.

بسیاری از کودکان هنگام قرارگیری دروضعیت جدید مثل روبروشدن با افراد جدید

،احساس اضطراب کرده وبه طور خجالت آوربه مادر و پدرافرادفامیل ویا وابستگان

به اصطلاح «آویزان» می شوند

.

معمولا والدین می توانند آنها را تشویق به خروج ازوضع کنونی بکنند .وهرچندبعضی ازکودکان دربرابر این شرایط مقاومت کرده وآنها را نمی پذیرند.

به منظور کمک به کودکان درین موقیعت باید صبر وحوصله کافی داشت به طوریکه آنها اعتماد به نفس کافی جهت مقابله با مسایِل که نظرشان مشکل می آیدرا کسب کنند.

بسیاری از والدین ازین احساس کودکانشان آگاه نیستندتا روزی که آنها به مشکلی برخوردمی کنند مثلان:اولین روزیکه به مکتب میرود....منشأ این اضطراب درکودکان ناشناخته می باشداغلب ترکیبی از یک ترس ناشناخته و فقدان کنترول همرا

بایک طبیعت ناشی ازشرم وخجالت زمینه بسیاری از اضطراب کودکان را تشکیل می

بسیاری ازشکایت های کودکان در دوران ابتدائی مکتب همچودرمعده یا سوزش  سردل ویا دردهای پراگنده دیگری،ناشی از وجودیک اضطراب نهفته درکودکان است

که وجود اختلاف درخانواده ونگرانی درپدر ومادرمی توانداز علل آن باشدکه این نگرانی مستقیمأ به کودکان انتقال یافته و با این شکایات بروزمی کنند.

شایعترین اختلالات اضطرابی درکودکان و نوجوانان عبارتند از..

.اضطراب جدایی .

اضطراب امتحان.

اضطراب اجتمایی.

ترس از مکتب.

تلویزیون اصلی ترین عامل اضطراب دوران نوجوانی وباید برای برای استفاده از   تلویزیون حد اکثر سه ساعت زمان مشخص کرد.

زیرا تما شای بیش ازحد تلویزیون ،دیدنوجوان را مختل کرده و باعث کاهش ضریب هوشی دربزرگسالی و اختلال درفراخوانی اندوخته های ذهنی وچاقی مفرط می شود

بنظر شما چگونه اضطراب های زندگی را از خود دور ساخته می توانیم؟

نویسنده جواد نورزوی..

 

 

 

 

 

ا

 About the author

jawad3noorzoy

One of the womensannex writer

Subscribe 0
160