انتظار رسیدن برق در فراه

Posted on atفراه یکی از ولایت بزرگ افغانستان میباشد که ازطرف شمال باهرات، ازطرف شمال شرق غور، از طرف جنوب نیمروز، از طرف جنوب شرق هلمند واز طرف غرب سرحد ایران تشکیل میدهد. و دارای زمین های هموار زراعتی میباشد که دشت های بکواه به نام گدام افغانستان شهرت دارد و میتواند تمام گندم افغانستان را تهیه نماید.


روزهای عید قربان درست زمانی است که من از کابل به خاطر عید قربان به فراه آمده ام روز های خزانی درکابل تقریبآ روزهای سردی میباشد اما بازهم در فراه ضرورت به کولر میباشد پس فکر بکنید مردم شهر فراه در گرمای کشنده تابستان بدون نبود برق چه خواهند کشید؟


درولایت فراه علی رغم همه کارهایی که شده هنوز هم با بعضی مشکل ها دست و پنجه نرم میکند که یکی از مشکلات عدم موجودیت  برق میباشد.که هنوزهم شهر فراه  فاقد یک برق ثابت و دائمی هست تنها ماشین های دیزلی برق چند ساعته آن هم بخشی مناطق از شهر را پوشش میدهند که بازهم این برق خیلی ضعیف میباشد و مهمتر از آن هم خیلی قیمت میباشد .


به طور مثال یک کیلوات برق دولتی به 40 افغانی وبرق شخصی 70 افغانی میباشد به همین خاطر مردم شهر فراه اکثرا در تاریکی بسر میبرند.


دولت افغانستان میتواند با بستن بند بخش آباد هم از رفتن آب فراه رود به کشور ایران جلوگیری نماید هم به برق به فراهیان فراهم نماید.


که یکی از بزرگترین مشکل میباشد


  با وجود اینکه به مردم فراه وعده های زیادی داده شده است ام بازهم به نظر شما


آیا به فراه برق خواهد آمد یانه ؟


اما تا چه وقت این مردم درد کشیده به انتظار برق باشند؟


 یا از همان الکین های تیلی دست داشته استفاده نمایند .حمیدالله حمیدیAbout the author

hamidullahhamidi

My name is Hamidullah hamidi, I am studying journalism Faculty at Kabul University and working as a Writer at Filmannex, I love Afghanistan and its citizens, I like Afghannistan National football team .

Subscribe 0
160