اجتماعی بودن فرد

Posted on at


از آن جای که کلمه اجتماع مفهوم مکمل را افاده میکند اجتماعی بودن یک شخص را میتوان نوشت که یک بخش از رسیدن به هدف اش میباشد، پیشرفت و ترقی در زندگی روز مره، گام ماندن به موفقیت های که هر جوان آرزو اش را دارد میباشد خوب البته باید اضافه کرد این خود افکار و اندیشه شخص است که اجتماعی بودن را پیشه گیرد و دست اورد های چشم گیر را هم در بر دارد از نگاه ارتقای افکار، ارتباط و رفتار در جامعه و شخصیت سازی، معلومات عمومی، و همچنان باید گفت که تحصیل کردن یک شخص در عصر نوین یک فریضه بشمار میرودتحصیل کردن شخص نقش اساسی اجتماع بودن وی را نشان میدهد، راه رسیدن به هدف زندگی رفاه و آسایش، خانواده سالم، نیکو، مهرو محبت، اتفاق و همکاری و خدمت در جامعه وبر مردم خود که این همه فواید ازعلم و تحصیل یک فرد در شرایط فعلی میباشد در جامعه امروز می بینیم که تحصیل است که انسان را به قله های  بلند زندگی می رساند تحصیل گنجیست که همیشه همرای انسان است، هر دست اورد که داریم، موفقیت های که نصیب ما میشود این ها همه آسایش زحمات شبانه روزی بیدار خوابی که در طول چند سال تحصیل کشیدیم  میباشد، هر شخص اگر اراده قوی و عزم راسخ داشته باشد کامیابی و بیشرفت انتظارش را میشکدو حال میخواهم در اینجا تعریف از اجتماع داشته باشم ((اجتماع چیست؟)) اجتماع عبارت از مجموع افراد است که در یک محل زندگی میکند، افراد که در اجتماع زندگی دارد از عملا در زندگی امروزه می بینیم که از قدرت خاص برخردار است چگونگی طرز رفتاربا اشخاص، موضوعات مختلف، افکار مختلف، زندگی و رسم و راج های متنوع، به هر صورت فرد اجتماعی دلیل عمده رسدین به کارایی های زندگی شناخت زیاد رشد ذهنیت و توسعه افکار اش میباشد،و چگونگی فعالیت های یک فرد اجتماعی در جامعه امروزی داردریشه های که امروز نقش بارز را در جامعه اجتماعی بازی میکند فرد فرد را در یک جامعه حتی با جهان ارتباط داده است نام برد، سوشل میدیا به خوصوص نقش مهم را در رابته با بر قرار ساختن اشخاص در اجتماع  میباشند مثلا سایت اجتماعی فس بک، تمبلر، لنکیدان، تویتر،گوگل، یوتیب این ها سایت های اجتماعی میباشد که جوانان استعداد های خود را نمایش میدهدسوال اینجاست که چطور میتوان یک فرد اجتماعی شد؟ دارای چی خصوصیات بوده میتاند. چی شایستگی دارا میباشد


چرا یک شخص را شخص اجتماعی می گویم؟  


 


 


تهیه کننده: سیر حکیمی About the author

siyarhakimi

i am siyar hakimi Born in Farah AFG,i have been graduated Fram Abu Abdullah Taqi High school,& graduated successful Fram CTI in Kabul AF.

Subscribe 0
160