انسان

Posted on at


انسان یک موجود کاملاً عاجز وناتوان است اما خداوند(ج) انسان را اشرف مخلوقات آفریده است. امروزه انسانها قدرخود را نمی دانند. انسان اگر بخواهد بجای میتواندبرسد که حتی فکرش را نتوان کرد.


حضرت محمد(ص) یک روز کعبه رامخاطب قرار دادند. گفتند: توچقدرپاکیزه وچقدر فضای تو خوش گواراست. امابه خدا قسم که جانم به دست اوست قسم بجان ومال یک مسلمان ازحرمت تو درنزد خداوند(ج) بیشتراست. خداوند(ج) انسان را ازملائکه بهترآفریده است، یعنی آن ملائکه روزتا شب مشغول عبادت است، یعنی ما از او بهترهستیم  پس چرا قدر خود را نمی دانیم. انسان امروزه میتواند پرواز کند مثل پرنده انسان میتواند اشیای دور را به خوبی ببیند مثل جغد انسان میتواند اختراعات کند یعنی وقتی که تو همه این کارها را انجام میدهی از برکت کیست؟ خداوند(ج) این قدر دانشمندان غربی که اختراعات زیادی را میکنند. آیا این را نمی فهمند که این دنیا برچی استوار است و این آسمان بی ستون برچی استوار است. آیا یک بنده میتواند همه این کارها رابکند. انسانیکه نمیتواند فکر کند. که چی وقت میمیرد  پس از اوا نسان چی انتظار داشت. آیاغربی ها این رانمی فهمند امروزهمه انسان ها درخواب اند.


ویا اگر کسی امروز برمی خیزد. صحبت ازدین میکند. می گویند که آن انتحاری است ویا القاعده است. واگرآمریکایی بیاید مردم مسلمان بیگناه راشهید کند. آیا آن قهرمان است. امروزه بخاطریکه آنها بمب اتم و مواد شیمیایی میسازند. ومردم جرائت نمی کنند حرف بزنند. ای مسلمانان خداوند(ج) در دین به شما چی کمی آورده است. که شما میروید بسوی کفرامروز اگر اسلام به شما میگوید که حجاب بگیرید که شما خوار وبی عزت نشوید.آیا میگوید اگرگلخانه دیوارهای آن بسته نباشد همه مردم میروند گل را می گیرند ومیکنند. و اگردیوارهای آن بسته باشد پس هیچ کس نمی تواند دست بزند. بلاخرصدها موضوع در رابطه به این و انسان است و نیز خداوند(ج) درسوره مومنون میفرماید:{آیاچنین پنداشتید که ما شما را بیهوده وبازیچه آفریدیم.}  نه هرگز خداوند (ج) ما را بیهوده خلق نه کرده است ما باید قدر خود را بدانیم  و مانع بی اعتمادی به خود شویم.


 About the author

shaiqeh-islamy

Shaeqa Islamy was born in Herat,Afghanistan. she is student in Fateh high school.

Subscribe 25
160