اعتياد خطر پنهان ولى بزرگ براى آينده افغانستان

Posted on at


زمان كه در سن و سال نو جوانى كه بودم در يك مجلس كه همه بزرگ سالان حضور داشتن و من شنونده بيش نبودم يك مطلب را كه مورد بحث آن مجلس بود از بزرگ شنيدم بحث در مورد اعتياد و امثال آن در جامعه بود ايشان گفتن كه اعتياد در جوانى و يا نو جوانى از حماقت است اما در پيرى از غم و درد است اين مطلب تا سال هاى سال هميشه در ذهنم هك شده بود و بعضى مطالب را گاه با اين جمله تفسير ميكردم اما امروز در جهان معضله اعتياد يك مشكل بسيار جدي است كه تمام كشور ها و حتا جامعه جهانى براى مبارزه با اعتياد برنامه هاى جمعى و همگانى كه در صدر و الويت سياست مداران قرار دارد هم دست شدن و كانديد هاى كه در مبارزات انتخاباتى ميآيند برنامه هاى جدى براى ريشه كن ساختن ويا حتا فرهنگ سازى براى اعتياد ارايه ميكنند

 

 


 

 چون بعضى كشور ها مخصوصا اروپائى مانند دانمارك ، هالند و غيره در ريشه كن ساختن آن شكست خورده و مجبور دست به برنامه هاى به اصطلاح صحى اعتياد ميزنند مانند توزيع سورنگ هاى صحى و يك بار مصرف و يا برنامه هاى آموزشى براى طرز بهتر و درست از مواد هاى مختلف با زمان و حالات مختلف و تا حدى هم مؤثر نيز واقع شده چون ميتوان گفت كه اكثر جوانان در اروپا اعتياد دارند البته از نوع حماقت آن يعنى فقط براى خوش گذرانى و تفريع ولى جالب است كه آنها در استفاده اصراف نميكنند و از وضيعت اقتصادى خوب هم برخوردار بوده كه در كنارش از ميوجات خوب و غذاى مفيد وقوى استفاده ميكنند كه كمتر باعث تخريب آنها ميشود و ورزش هم كه جز فرهنگ و كار روزانه غربيها است ولى حال اگر مقايسه كنيم افغانستان را با اين كشور ها هيچ نكته مشابه در بين نداريم اين به  اصطلاح سوغات كشور هاى همسايه مخصوصا ايران كه براى ما فرستاده افغانستان را به كجا خواهد برد

 


اگر به صراحت مطرح كنيم مانند خيلى مسايل ديگر و مثل ديگر توده هاى جامه چه از فرهنگ شهر نشينى ، سياسى، اجتماعى ، و غيره گرفته تا اعتياد ما فرهنگ درست  نداريم معتادين به صورت گروپى و جمعى از يك آله براى نشه خود استفاده ميكنند دولت هيچ برنامه براى مبارزه با اعتياد ندارد در كمپاين هاى كانديد ها هيچ حرف از اعتياد به ميان نمآيد و جوانان هر روز به خاطر ندارى، بيكارى ، درد و يا مشكلات رو به اعتياد مياورند و حتا در بعضى خانواده ها اطفال به صورت زور و يا تشويقى به طرف اعتياد كشانده ميشوند اين دشمن پنهان كه به صورت بسيار خطرناك رشد ميكند معلوم نيست افغانستان را به كجا خواهد كشاند


 و اين كشور ميتواند با اين دشمن خطرناك كه ابرقدرت ها در مقابل آن شكست خورده پيروز شود چون مبارزه با معضله اعتياد در جامعه مانند جنگ با شوروى سابق يا انگليس نيست و اين مشكل با موعضه و روضه خوانى هم حل نميشود 

 

توسط:  على فرهاد صالحى


About the author

AFSalehi

A F Salehi graduated from Political Science department of International Relation Kateb University Kabul Afghanistan and has about more than 8 years of experience working in UN projects and Other International Organization Currently He is preparing for Master degree in one Swedish University.

Subscribe 0
160