مادر الاههء برگزیدهء خالق هستی

Posted on at


مادر الاههء برگزیدهء خالق هستی

صبگاهان در طلوع خورشید عالم تاب بر مزار شهید هجرت مادرم رفتم  خس و خاشاک روبیدم آب و گلبرگ گل بر سنگ مزارش پاشیدم در خاک پایش نالیدم حسرتا چقدر تک و تنهایم مادر به هر طرف چشم دوختم تا چهره گهر بار و زیبا یش را ببینم همه جا را خاموشی و سکوت وغبار مه فرا گرفته  بود و صد ها قبر گمنام و بانام در پهلوی هم خوابیده بودند در خواب ابدی در خواب بی انتها،خوابی که بیداری نداشت ، خواب بدون دغدغه، تشویش، مادر با دوستان همیشه گی و همسایه های بدون آزارش و بی سر و صدا در کنار هم فارغ از گردش روز و شب ، فصل ها و سالها در دنیای ملکوتی بدون هراس و وحشت در آغوش پر مهر سر بر بالین خاک ، شن و ماسه ها گذاشته بودند

.

دوست و همراز و همدم او لوحه سنگی نوشته ئی که در آن همه زنده گی نامه کوتاهش و همه عمرش حک شده بود. بر سر مزارش قرارداشت. سلام کردم و دست دوعا بدرگاه قاضی الحاجات بلند کردم و فاتحه ئی با تمام احساس و جودم خواندم و بعد از دو رکعت نماز و کوله باری از خطاها و اشتباهات و نا فرمانی ها از والدهء مهربان سمبول عاطفه و گذشت عذر خواهی کردم چه خوب و راحت خوابیده ای، مادر چه نعمت بزرگی است  این چنین خوابی که تو داری دیگر غم دوری فرزندان، ناکامی ها و مأیوسی های شان ، انتظار ورود و خروج شان، مسافرت ها ، مهاجرت های شان ، غصه، رنج و مصیبت ها، و مشکلات شان ......دیگر خواب آسایش روحی و فکری ات را برهم نمی زند. دیگر قطره های اشک های لرزانت را در حلقه چشمان بر مژگان های بلندت تر و لرزان نمی سازد

.

قلب روءف و پر شکوهت از خبر های بد و خوب به تپش و شوق نمی آید. دلت برای کامیابی ها و ناکامی هایی روزگاری عزیزانت تند، تند در قفس سینه بی کینه ات به هیجان و حرکت در نمی آید.

زنده گی پارسائی و پر تقوایت دیگر جایگاهی بیقراریها، رازها و رمزها، شادی و غصه های لحظات زود گذر شب ها و روزهای گرم و سردی روزگار نیست دیگر لبانت بر چهره پر مهر و با صفایت از گفته ها و نا گفته ها چیزی نمی گوید قلبت از درد ها و رنج ها زخمی

و پر التهاب نمی شود و شعله های گرم نامرادی ها و آواره گی ها از قفس سینه و قلب پر تپشت زبانه نمی کشد غنچه دهانت سکوت و خاموشی را در خود پیچیده و تبسمش فقط و فقط به شن و ماسه هایی است که بر روی شان قرار دارد سلام بر تو مادر سلام بر تو ای فرشته نیکی و نیکویی سلام بر تو ای الاههء مهر و پاکی سلام بر تو که دامنی پاکت را خداوند متعال مهد پرورش پیامبران، رهبران و بشردوستان جهان  ساخته است

.

  



160