دروغ سرچشمه همه گناهان

Posted on at


دروغ واژه خلاف راستی؛ صداقت و پاکی است که سبب حیثت واعتبار زود گذر شخص دروغگو می شود دروغ از بدترین گناهان و منشا مفاسد است و از جمله رذ ایل اخلاقی و گناهان کبیره است ؛ علت اصلی دروغ حقارت وکم بینی شخص نسبت به خودش است این گونه افراد که از لحاظ اخلاقی و شخصیتی ضعیف هستند و برای بزر گ جلوه دادن خود به زشت ترین گناه یعنی دروغ روی می آورند وبه این اساس چهره وافعی خود را تا مدت با نقاب دروغ مزین می سازند بی خبر از آنکه هیچ چیز بیشتر از دروغ به حیثت انسان لطمه نمی زند انسان دروغگو به خاطر نفع شخصی اما زود گذر به  حیثت انسانی خود در جامعه صدمه می زند و از پستی انسان است که به دروغ گفتن رو می آورد چنانچه پیامبر اسلام ص می فرماید "دروغ گو دروغ نمی گوید مگر به سبب پستی نفسش "یک تعداد از دروغ گویان از سیمای شان معلوم می شود که دروغ می گویند و تناقض در گفتار شان دیده می شود اما تعداد از دروغگویان هم است که مسلکی شده اند که دروغ شان با حیله و مکر همراه است یعنی در هنگام دروغ گفتن از مهارت زبانی و چهره معصوم خود استفاده می کنند که این چنین اشخاص در خانواده ها با دروغ پرورش داده شده اند و شعار این گونه افراد فتنه انگیزی و دروغ است این گونه دروغ دروغ گویان بدترین نوع دروغ گفتن است  دروغگویان برای اثبات دروغ شان سوگند می خورند که این عمل از زشت ترین گناهان و فاحش ترین عیوب است؛ که یک روز این رذیله اخلاقی در مقابل صداقت زانو می زند و شخص مفسد و دروغ گو را به بی حیثتی و بی حرمتی اش وادار می سازد؛ که درین مورد رسول اکرم ص می فرماید "هرکس سوگند به خدا یادکند به اندازه بال  پیشه ای دروغ در آن باشد نقطه سیاه در قلبش پدید می آید و تا روز قیامت باقی می ماند"


انسان گنهگار گناه خود را با دروغ می پوشاند چون انسان گنهگار هر گز نمی تواند راستگو باشد چون راستگویی موجب رسوایی او است و برای پوشاندن گناه معمولا دروغ می گوید در حالیکه گناه را با گناه پوشاندن خطا است و این سبب می شود که انسان با پوشاندن گناه اش مرتکب گناهان بیشتر و بیشتر شود و از ضعف ایمان است که دروغ می گوید یعنی خدا را شاهد نمی بینند  انسان که بدون کدام شرم وبه بسیار بی وجدانی به نام خداوند سوگند خورده دروغ می گوید طبعی است که ایمان ضعیف دارد.پیامد های دروغ


دروغ جز سببب رسوایی شخص شده وباعث حقارت وی در خانواده در میان دوستان؛ مکتب ؛ دانشگاه و ..... شده وآثار دروغ زیانبار از جهت فرهنگی ؛ اقتصادی ؛ سیاسی و اجتماعی است


چگونه مریضان مبتلا به دروغ را باید درمان کرد؟


مریضان مبتلا به دروغ را باید به آثار و عواقب دردناک ورسوایی های این رذیله زشت متوجه کرده و از آیات قرآن کریم و احادیث برای اقناع این گونه افراد استفاده کنیم


پروش شخصیت انسان های دروغ گو چون انسان های دروغگو معمولا احساس حقارت وکمبود شخصیت دارند بنا باید شخصیت سازی شونداما این دوروش به افراد که با دروغ پرورش یافته اند شاید اندک موثر هم نباشد چون آنها از یک سؤ ضعف ایمانی دارند و از سوی هم با دروغ تا اندازه در بین مردم محبوب و با شخصیت هستند About the author

samira11haidary

samira haidary one of the womensannex writer.

Subscribe 0
160