بیکاری در جامعه امروزی

Posted on atبیشتر ین اثرات منفی در جامعه امر وزی هما نا برداشته از بیکاری و فقراقتصادی می باشد.

در جا معه ما فعلایک پدیده شوم وناهنجار می باشد مایه  اصلی به هم زدن نظم زنده گی ایجاد خشونت ودشمنی درمیان همه، مشکلات بیکاری  می باشد..زیرا این بیکاری هافقر وناداری بر روحیه همه تاثیرات منفی خود را می گذارد .وآن هارا جبهه های مثبت به دور سا خته ووقتی که متو جه می شوند از این حالت شان سود ندارند فلهذا دست به یک سر ی خشو نت ها می زنندتا شاید راه اصلی برای مشکلات باشد

..

.

اما هر گز................

که این اعمال زشت وگمرا است بر زیان و تباهی خود شان انجام می پذیرد بیشترین افراد فعلا دچار ترک خانه هاشان به ممالک همسایه  می روند به خاطر بیکاری ازدیاد فقروناداری دست به جنایات  می زنند .بیشترین افراد حتی جوانان ما دچاراعتیاد به موادمخدر می شوند ....

ایشان مجبوربه ظلم وستم بر خانواده وفامیل اولاد های شان می باشند. حتی بارها تکرار شده است که یک فامیل که سرپرست آن خانه بیکار بوده وفقروناداری آن هارا احا طه کرده . هم حالت روانی بخصوص پدربه عذاب استازطرف دیگر شخص معتاد به مواد مخدر هم می باشد.به فا میلش انواع ظلمها را انجام می دهد تا حتی دخترانش را بخا طر پدیده شوم سودانموده است فرزند شان در مقابل برطرف نمودن احتیاجات و پیشبرد زنده گی شان تبادله می نمایند که این یک جرم است که روزی بخاطر این کاری انجام می دهند. بیشترین جوانان ما که فارغ التحصیل ،یا محصل ،یالیسانس اند فعلا اکثر شان در کوچه ها وباازار ها در گشت وگذار اند . اما اگر در نظر گرفته شود این جوانان مهارت دارند،تجربه در کار را دارند ،به یاری الله متعال طاقت وتوان کارها را دارند،اما متاسفانه متاسفانه بیکار اند برای اینقدر ظرفیت وشخصیت زمینه فعالیت وآشکارنمودن استعدادهای شان مهیا نشده است .بیکار اند

.

 

آیا تاحال فکر شده هست که آینده این جوانان به کجا کشیده میشود؟

این جوانان در جهتی که بیکاراند ،وظیفه ای بخصوصی ندارند،تا که موجب اشتغال شان شود. پس نا گزیر با دوستان وهمسن وسالهای شان در بازار ها این طرف آن طرف در گشت وگذار وخوش گذارانی اند در حالی که این جز ضیا وقت شان در این حین برومندی چیز دیگر ی نیست.

این گشت وگذار ها وضیا وقت چه فایده؟

این افرادبیکار روز به روز از گذشت ایام دست به جنایات میزنند،خداناخواسته روزی فرا خواهد رسید که بزرگترین جنایت کار شده وعضو یک باند خلاف کار میشوند. این افراد اختطافگر میشوند ،متهاجم میشوند،این افراد یا جوانان دست به هزاران نوع از جنایت دست وگریبان میشونند. در این صورت این کارها واعمال ناشایست در یک جامعه چقدر تاثیر خواهد داشت نظم وامن داخل اجتماع را ازبین میرود این همه بار دوش جامعه هم بشمار میروند

.

پس چرا میگویند که رفاه وساخت آینده فردا بدست جوان هاست؟

کدام جوان ؟

همان جوان که از فقر ومشکلات اقتصادی دست به کارهای شاقه میزند. این فرد آیا پدر ،مادر ،فامیل ..........ندارد؟

یا گپ از آن جوانی هست که بخاطر مشکلات زنده گی اش کشورش را پدرود گفته کشور دیگران رابدستش میسازد؟راه حل این همه چیست؟ این بیکاری ها تنها مشکل یک فرد در جامعه امروزی نمیباشد بلکه اکثر افراد با این معضله دست وگریبان اند .

اما ناگفته نماند که عده بر علاوه بیکاری بلکه مشکلات سواد،تحصیل هم دارند یعنی از علم ودانش درآنها خبری نیست

وهمیش بخاطر مصروفیت شان به دنبال بهانه مصروفیت وارضای تشنج روانی شان جست وجوی مینمایند .وقتی که انسان هم از علم بهره ای نداشته باشند هم با مشکلات فعلی همچو بیکاری وفقر دچار باشند از جمله اعضای خشونت گر در یک جامعه میباشند

.

این وظیفه دولت را نشان میدهد که جلو این پدیده شوم را تصامیم جدی اش بگیرد ،ومتوجه این حالت ومعضله نا هنجار در جامعه باشد

وبداند که آخرین حالت این فرد وکشور به چی خواهد رسید

 

.

وظیفه دولت است تا با ایجاد مراکز رشد استعداد ،با ایجاد زمینه های کار برای افراد وجوانان این مشکلات رابرطرف نماید . در این صورت ازیک طرف از ظرفیت تحصیلی وتوان کاری شان استفاده میگرددبلکه باعث کاهش ناهنجارهای شخصی یا فردی در جامعه میگردد. جوانان فعالترین قشر جامعه ما بوده وبیشترین امید جامعه فعلا در آینده به عهده جوانان میباشد

 

. به امید اینکه روزی در کشور ما هیچ مشکل نباشد تا وقت خود را صرف به آسایش کشور مان نماییم.About the author

AsmaRahmany

Asman Rahmany is an eleventh class student in Mahjube Heravi.

Subscribe 0
160