نظافت

Posted on at


نظافت جز ایمان است  ما باید سعی کنیم که چهار اطراف مان پاک باشد ما وقت که در مسجد یا جای دیگر میرویم باید لباس های مان پاک باشد تا لباس های ما مکروب نشود وقتیکه غذا میخوریم باید دستان مان را به آب صابون پاک بشوریم تا مریض نشویم. نا پاکی در زندگی مان ما را به امراض گوناگون دچارمیسازد. این وظیفه هرفرد است زمانیکه هرشخص چی درخانه  و چی در بیرون نظافت را مراعات نمیکند باید ما آن شخص را رهنمایی درست کنیم تابه مریض های گوناگون دچار نشویم.


خداوند (ج) کسانیکه پاک اند آنها را  دوست دارد و قتیکه میبینیم براد رکوچک مان به خاک یا به گل بازی میکند ما نباید او را به سرزنش مانع شوم چرا که این عمل مان باعث میشود تا او عقده کرده و به خاطریکه مان را ناراحت کند آن عمل را دوباره  مرتکب میشود پس چه بهترکه آن طفل را به محبت بفهمانی و راه  درست را برایش نشان دهیم وقتیکه خانه مان، دفترمان، مکتب مان، کورس مان پاک باشد هرشخص ازماخوشش میاید و میتوانیم یک رابطه خوبی همرای شان برقرارسازیم امازمانیکه خانه مان کثیف باشد هیچ کس به خانه مان رفت آمد نمیکند حتی دوستان عزیزمان ما را دوست نخواهند داشت واین ناپاکی مان را هم از اجتماع و هم خداوند دور میسازد .


پس چی بهتر که هم لباس مان وهم خانه مان پاک باشد تاهم خداوند مارا دوست داشته باشد وهم درپیش فامیل وقوم قدر داشته باشیم ببین دوستان وقتیکه دریک صنف یک تمام شاگردان توجه به صنف وخودشان نداشته باشند نظافت جزی خوبی است اگر ما نظافت خود را پاک نگهدارم  ما همیشه پاک و سالم هستیم خداوند متعال می فرماید: اگر هرکسی نظافت خود را پاک نگداره همیشه در زندگی خود پاک است ما همه باید نظافت خود را مراعات نمایم




About the author

ershad-ziaee

Ershad Ziaee was born in Herat,Afghanistan. he is student in Inqlab high school.

Subscribe 0
160