دست فروشان،بی نظمیها وازدهام دربازارهای شهر کابل

Posted on at


چناچه همروزه همه شاهد بی نظمیها وازدهام بیش ازحد بازارهای شهر کابل هستیم که ناشی از خریدوفروش دست فروشان درکراچی ها ویا روی تکه های هموار در بین بازارها می باشدکه همه بازار های شهرکابل چون مندوی مارکیتهای مکروریانها و کارته نو،لیسه مریم وغیره همه شامل عین مشکل می باشند که سبب ازدهام در بازارها و اذیت مردم شده است.در رابطه به حل این مشکلات ریس تنظیم مارکیتهای شاروالی کابل آقای خیرمحمد صفدری می ګوید که برای جابجایی این دست فروشان در نواحی مختلف      شهرکابل چون نواحی  ۱،۲،۱۱،۱۵،۱۶،۱۹،۷


محلاتی تعیین گردیده تا این دست فروشان کار خود رادرآنجا به پیش برند اما متأسفانه که آنهابه محلات تعیین شده نمی روندو در بین بازارها خریدو فروش می نمایند. که در برابر این تخلف ازآنها روزانه جریمه نیز تادیه می شود که این جریمه از ۲۰۰الی ۳۰۰۰ افغانی می باشد به ګونه مثال طبق جدول تحصیل پول ازمدارک تکس و حق الامتیاز جرایم اصناف مختلف روز ۵شنبه مورخ ۶میزان سال ۱۳۹۱ به تعداد ۱۰۴نفر دست فروش به علت خریدوفروش درمحلات ممنوعه جریمه شدند که در مجموع پول تحصیل شده آن روز به ۲۹۷۰ افغانی رسیده بود.اینکه چرا این مشکل تا امروز پابرجاست و حل نگردیده است؟ آقای صفدری دو علت عمده را تذکر دادند نخست کمبود مامورین موظف دراین کار که به ګفته آنها برای ایجاد نظم در شهری پرنفوس چون کابل ۳۵ نفر مامور رقم ناچیزی است و علت دوم هم عدم همکاری درست پولیس می باشد.این درحالیست که دست فروشان با شکایات فراوان از رفتار زشت پولیس با آنها می ګویند که تا حال برای آنها هیچ محلی مشخص نګردیده است تا درآنجا به کار خود ادامه دهند چنانچه یکی از دست فروشان مندوی می ګوید که من بیشتراز ۴ سال می شود که در این محلات کار می کنم وتا امروز هیچ مامور به اینجا نیامده است تا برای ما محل مشخصی را نشان داده باشند که ما در انجا به کار خود ادامه دهیم به جز اینکه پولیس می آید یا اینکه جریمه می کنند آن هم به مقدارپولی که ما در یک هفته هم کمایی نمیتوانیم و یا هم یک مقدار مالی که داریم آنرا ضبط می کنند و ما که مجبوریم کار کنیم تا حد اقل یک لقمه نانی به خانواده ببریم همه ی روز ما در فراراز پولیس از یک محل به محل دیگر می گذرد.و به همین منوال اکثرین دست فروشان بازارها با ذکر عین مشکلات خواهان رسیدگی جدی در این عرصه شده اند.About the author

seeyam10zalmi

I am M.seeyam zalmi i was born in 1994 graduated form Habebya high school in 2011. I know Dari English Pashto I am a writer, web Bolger,Photographer and a film maker and editor. I am working now in film annex. So now I want to use my experience at this…

Subscribe 0
160