چگونه دوست انتخاب کنیم؟

Posted on at


دوست آن موهبت گرانبهایی است که هیچ پیوندی با آن لاف برابری نمیتواند زد


دوست چراغ زوشن زندگی است


دوست خوب بهترین رهنمایی زندگی است . در زندگی غریب کسی است که دوست در کنار خود ندارد.


دوست فروغ تا ریکی ها همدم تنهایی ها، مر حم زخم ها ،سکون دردها و سعادت بد بختی ها است 


 


اما با ید در انتحاب آن نهایت دقت را داشته باشیم چون اگر در انتخاب دوست دچار اشتبا شویم بر عکس آن همه خوبی ها سبب غرق شدن ما در بحران بد بختی ها خواهد شد


اگر دوست خوب میتواند بهترین رهنمایی زندگی باشد برعکس دوست بد مارا میتواند درسیاه چاه غرق کند


بنا" انتخاب دوست نقش مهمی در زندگی دارا میباشد


دوست ما باید دانا مهربان و با وجدان بیدار باشد


  


صادق باشد گفته های قلب و زبانش یکی باشد


آینه تظاهر کننده ی خطاهای ما باشد


دوست ما باید امانت دار راز های ما باشد


دوست ما باید تفکرات عالی داشته باشد به ارزش دوستی و کلمه دوست پی ببرد دوست ما باید مانند یک معلم با مسولیت و مهربان باشد تا دوستی ،صداقت ،مهربانی، تلاش، راه های کامیابی ، سعادت و خوشبختی را به ما نشان دهددوست نگهبان جان ،عذت آبرو و رازهای پنهان انسان است پس کسی باشد که با این همه هستی انسان خیانت نکند


دوست ما باید پاسخگوی نیاز های ما باشد


مطلبی نبوده بهترین همسایه ی قلب ما باشد


چتر باران های سیاه زندگی ما باشد


در راه های دشوار زنده گی ما را تنها نگذارد


 


در آغاز دوستی دوست خود را بار بار امتحان کنید نخست به او دروغ بگوید اگر فاش نکرد بعد راست بگوید


از آن طلب کمک شوید و بیبنید تا چی حد اماده ی کمک به شما است با او بحث کنید از فهم و درک آن اگاه شوید به ظاهر نه به باطن آن نگاه کنید تا با طن آن را ندیده اید دوست خود انتخابش نکنید انتخاب دوست یعنی نیمی از راه زندگی را رفتن پس باید دقت کنیم


(آرزو)


 


 About the author

160