هستی خدا

Posted on at


 


به وجود وهدانیتخداوند متعالایمان دارم  واقرار دارم به اینکه خدای بزرگی هست وجود دارد وهمیشه خواهد بود. وفراه تراز اندیشه کوچک من است .بزرگتر از آنچه هست که تصورش را بکنم هر چند که فکر کو چک من نمیتواند تو صیف اش را بکند که خدای را بشناسم که زمین وآسمان بر  اوست که تمام عالم هم نمیتواند زره از صفاتخداوند بزرگ را بیان کند.


اگر بخاهیم وجودش را میتوان حس کنیم. کافیست که به یادش باشیم وبه بزرگی اش باور کنیم. تنهائی را حس نمیکنیم  فقدخداوند همه مارا کافی ایست.


و انسانها به پرهیزم ازه گفتار بیهودخود که شاهد سبب شود که دیگران به شک و تردید شو.ند و ما سر نوشت بدی را به خود رقم زنیم.


 About the author

harewa_hyahoocom

Harewa Hesamy was born in Herat,Afghanistan. she is a student in 12th class of Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160