"معلم"

Posted on at


معلم در لغت به معنای رهنما و پیشوا و در اصطلاع به معنای پیش برنده چرخ تاریخ _تبدیل کننده تاریکی ها به روشنایی ها و از بین برنده جهل و نادانی  است.معلم پیش برنده چرخ دوران ساز تاریخ بشریت و انسانیت است.


معلم شخصیتی ا ست که خودش همچون شمع درخشان سوخته و روشنای اش زندهگی و آینده دیگران را روشن میکند .


بی شک باید به مقام و بزرگی معلم در ثانیه به ثانیه زنده گی خود ارج بگذاری  .


شغل معلم  مقدس ترین شغل در جهان است چنانکه پیامبر بزرگوار اسلام (حضرت محمد)فرمودند:"هر آن کس بر من یک کلمه بیاموزاند او استاد من است".این خود ارج گذاشتن به مقام معلم است.


زمزمه دلنشین معلم در صنف چون زمزمه محبتی که جمعه ها را هم به شنبه تبدیل میکند میپیچد به قول شاعر که گفته است:


درس معلم ار بود زمزمه محبتی     جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را


معلم مثل پدر مهربان سایه محبت خود را بر سر ما میگستراند و مثل خورشید زندهگی بر ما گرماوروشنایی میبخشد و برای ما بنده گی یاد میدهد.ما مرهون علم و دانش ومرحمت و بزرگواری استادان خود هستیم.


و اظهار امتنان و شکران مینماییم.و پیامر خدا (ص) چه زیبا فرموده است:"من لم یشکرالناس لا یشکرالله"کسیکه شکر مردم را به جا نیاورد خدا را هم سپاسگذار نیست.


نور و روشنایی قلوب و ابصار را مرهون و منت استادان بزرگوار میدانیم.و ما باید جمله های زیبای معلم مان راچون تابلوی آموزنده و فراموش ناشدنی بر دیوار قلب مان نصب کنیم و در روز های زنده گی مان از آنان استفاده کنیم.


همچنان از سخن پیداست که از سکندر کبیر پرسیدند:پدرت را دوست داری یا معلمت را؟او در جواب گفت:"پدرم که تن من مال اوست اما روح من پرورده معلم من است بنابر این معلم بر پدر تقدم دارد"


بر ماست تا از استادان گرامی ممنون و متشکر باشیم و به آموزه های مفید و ارزنده معلم گوش فرا دهیم وخود را مدیون معلم بدانیم که برای ما شخصیت میدهد و عمر باارشش را صرف ما میکند.


و باید موفقیت های روز افزون معلمان مان را از بارگاه خداوند یکتای وبی همتای مسئالت کنیم.About the author

tamana-hamidy

Tamana Hamidi was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hatifi high school.

Subscribe 0
160