انسانیت

Posted on at


 


انسانیت و یا عادت یک انسان نیک را داشتن یکی از الفاظ است که هر یکی به انسانان نیک وکسانیکه روش های را تعقیب میکند که مناسب به یک انسان است گفته میشود، وبه این چنین کسان دارای انسایت نیک و کسانیکه بد اخلاق هستند لفظ انسانیت نداشتن را به کار میبرند، اما انسانیت نمیتواند اخلاق و عادت انسانها را نشان دهد چون انسانیت صفت از انسان بودن است در حقیقت هر یکی دارای این صفت می باشد و لی آنچه مردم از آن برداشت کرده اند چون کسی که رفتار های زشت و کارهای ناشایستۀ که مناسب اخلاق و عادات یک انسان نیست انجام میدهد به لفظ عدم انسانیت صدا زده شده و این لفظ رامناسب آن میدانند.ولی اشخاص که دارای اخلاق و خلق نیکو اند و کارهای درا انجام میدهند که به روش انسانان میماند میگویند که دارای انسانیت هستند.


 


همچنان باید دانست که انسان ها همه دارای خلق اخلاق نیکو نیستند به این معنی که به گونۀ آنرا به حیوان تلقی میکنند، بعضی انسانهای به روش انسان رفتار میکنند آنرا بی انسانیت می گویند یعنی می گویند که انسانیت می گویند، یعنی این لفظ کنایۀ است از( انسان را به حیوان شبه ساختن) ، انسان که موجودی است از همه نیکو تر و با اخلاق، چنانچه خداوند(ج) میفرماید (( فرستادیم آدم را بر زمین خلیفه)) و انسان را اشرف ترین مخلوقات خود خلق نمود.


 


ولی نیک اخلاقی را به انسانیت و بد اخلاقی را به عدم انسانیت داشتن نباید مترادف و همسان دانیم چون هر یکی دارای انسانیت است که خداوند آنرابه صفت خلق نموده و آنرا اشرفترین مخلوقات قرار داده است، این خود انسان است که بد اخلاقی خود را نشان داده و از دایرۀ انسانیت میگذرد ، ولی هیچ نمیشود که برای همیش ازین دایره بیرون شود.


 


به امید اینکه همه جوانان و تمام مردم شریف و نجیب ما دارای انسانیت نیک و اخلاق نیکو باشند، تا باشد وجیبۀ انسانی و دینی خود را انجام داده باشیم.


نویسنده: حکمت الله عزیز About the author

hekmatullah

I am hekmatullah and i am from ghazni province of Afghanistan i graduated from school at 2009 and now im student of journalism at kabul universtiy

Subscribe 0
160