روز جهانی کارگر

Posted on at


اول می روز جهانی کارگر تثبیت گردیده که ازین روز در سراسر جهان به افتخار کارگر با راه پیمایی و جشن خوشی تجلیل به عمل آورده در اکثر ممالک رخصتی عمومی میباشد. کارگر یک نیروی تولید کننده بوده ازینرو جهانیان به طبقه کارگر به نظر قدر می نگرد. علل و انگیزه بوجود آمدن روز جهانی کارگر از کجا اغاز میشوداولین دفعه در شیکاگوامریکا کارگران نسبت دست مزد کم و 10ساعت کار طاقت فرسا دور هم جمع گردیده به اعتراضات و تظاهرات دست زدند و مشکلات خود را به گوش اربابان وقت رساندند، چون به عوض آنکه به کارگران متعرض جواب مثبت بدهد از خشونت کار گرفته سرانجام به زد و خورد می پردازد که درین وقت یکتعداد کارگاران کشته و زخمی و تعداد دیگر شان محاکمه گردیده به حبس های طویل المدت محبوس میگردداین حادثه خشونت امیز محدود نمانده به گوش کارگران ممالک صنعتی دیگر میرسد آنها خاموشی اختیار نکرده با حمایت از کارگاران شیکاگو دست به عتراضات و تظاهرات زدند،  این اعتراضات در سراسر ممالک صنعتی جهان شکل عمومی را به خود گرفتند کارگران خواهان دست مزد زیادتر و 8 ساعت کاری در روز بود روی همرفته سرمایه داران جهان صنعتی بلاخره قبول کردند که به طبقه کارگر که یک نیروی تولید کننده و زحمت کش میباشد یک سلسله امتیازات قایل شدند که از جمله اول می را بحیث روز جهانی کارگر به رسمیت بشناسد که همه ساله ازین روز تجلیل به عمل می آیدروز جهانی کارگر در ممالک سوسیالیستی و کمونستی نیز رخصتی عمومی بوده و تجلیل میکند، کارگر یک نیروی قوی و زحمت کش بوده  ارزش دارد که ازین نیرو به چشم و نظر قدر بنگریم و امتیازات زیاد برای شان قایل شویم تا بتواند زندگی مرفه داشته باشد هر قدر روحا آرام باشد درکیفیت و کمیت تولید کمک خواهد شد تجربه نشان داده است در ممالکیکه طبقه کارگر از امتیازات کمتر برخوردار بوده است همیشه کارگران دست به اعتراضات زده و در آنجا نارامی را به میان می اورد که سبب مرگ و میر این طبقه زحمتکش میشود بهتر آنست که سرمایه داران قبل از وقوع حادثه به این طبقه توجه خاص مبزول داشته و آنها را راضی نگهدارد تاآنها احساس ارامش نموده و به زندگی صلح آمیز خویش ادامه بدهد 


 


تهیه کننده: سیر حکیمیAbout the author

siyarhakimi

i am siyar hakimi Born in Farah AFG,i have been graduated Fram Abu Abdullah Taqi High school,& graduated successful Fram CTI in Kabul AF.

Subscribe 0
160