بدون نام ؟...

Posted on at


امروزآرزوی تمام جوانان و نوجوانان  کشورماست،که دریکی از لیسه هایی خصوصی کشور ما درس بخوانند .اما بعضی اوقات ،زمانی نمیتوانندوبعضی اوقات چیزهایی راکه می بینندومیشنوندمانع آنها میشود.


اکثراکسانیکه میخواهند به لیسه هایی خصوصی درس بخوانندولیا قتش رادارند.زمینه برای شان مساعد نیست.بعضی ها هم جاهای مورد اطمینان را نمیابند .وبعضی هم دلچسپی برای درس خواندن ندارند.به هر حا ل باید ما همه کوشش کنیم،ابتداء بخا طر پیشرفت کشور خود ،یا حد اقل بخاطر سربلندی پدرومادر خود باید دلچسپی به درس های خود داشته با شیم .وکامیابی رانصیب شویم.


درمورد لیسه هایی خصوصی  بعضی ها سخن هایی  بی موردی می گویند.مانند اینکه دربدل پول لیسه های خصوصی کامیابی را در کانکور فراهم میکنند.وغیره


امااینها همه خرا فات اند معلوم است که در آن مکاتب تلاش بیش از همه مطرح است.امادر بعضی مکا تب دو لتی که من دیدم،که ازده روز 9 روز را درس نمیخوانند و یک روز دیگر نصف کتاب را میخوانند.پس معلوم است که لیسه های خصوصی بهتر استند.


شما هایی که در لیسه های  خصوصی استید زیاد درس بخوانید تا جای حد اقل نصف کسانیکه   به آرزوی خود نرسیده اند را پر کرده بتوا نید...   About the author

farzana-jami

Farzana Jami was born in herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160