مسئولیت زنان درتعین سرنوشت یک جامعه

Posted on at


 

زنان نیمی ازپیکرجوامع راتشکیل میدهند واین به آن معنی است که نیمی ازمسئولیت های جوامع به دوش آنهاست زنان برعلاوه مسئولیت داشتن دراجتماع فیصدی زیادی از وظایف خانه را به عهده دارندو خانه وخانواده سنگ تهداب جامعه راتشکیل میدهد برعلاوه آنها تربیت کننده نسل جدید اند که آینده  یک کشور بدست آنهاست وسرنوشت یک کشور را تعیین میکنند حال فکر کنید که اگر زنان ازنعمت علم بی بهره باشند ووظایف شانرا به درستی انجام ندهند چه خواهد شد ؟                                                                                                                                                                                                               حتما طوفانی از نابسامانی های خانوادگی  واجتماعی پایه جامعه را به تزلزل خواهد آورد وبلاخره سبب نابودی آن خواهد شد                                                 پس گفته میتوانیم زنان در تمام بخش های زندگی تاثیر زیادی میگذارند چون تمام افراد جامعه چه وکیل باشد یا وزیر ویا هر وظیفه دیگری را که انجام دهد به زیردست همین زنان  تربیت میشوند البته این به آن معنی نیست که فقط زنان در یک جامعه نقش اساسی دارند بلکه مردان نیز به اندازه آنها مسئولیت ها و وظایفی دارند که باید کوشش کنند آن را به وجه احسن انجام دهند

    

                                                                                                                        زیرا همان طور که قبلا گفتیم زنان نیمی از پیکرجامعه اند ونیم دیگر آن را مردان تشکیل میدهند وبرا ی داشتن یک جامعه سالم وعاری از مشکلات ونابسامانی ها به کمک هر دو قشر جامعه نیاز است وهردوی آنها باید دست در دست هم داده وبرای داشتن یک زندگی بهتر ویک فردای بهتر تلاش کنند  

                                                                                                 وکوشش کنند که از اختلافات پوچ وبی معنی که چیزی جز بدبختی به دنبال ندارد دست بردارن ومهم ترین وظیفه آنها که همان تربیت اطفال وشکل دادن یک خانواده سالم است رابه درستی انجام دهند

وتمام تلاش شان این باشد که افرادی شایسته وبالیاقت رابه جامعه تقدیم کنند نه بار دوش آن وقت ماشاهد تهولات ودگرگونی های عظیم درتمام بخش های زندگی مان خواهیم شد که نویدی خواهد بود برای یک افغانستان مستقل وبا ثباتAbout the author

160