خلاقیت یک طفل

Posted on at


 


موتر بزرگی که قصد عبورازیک پل زیرگذرخط راه آهن را داشت بین سطح جاده وتیرهای سقف زیرگذرگیرکرد تلاش کارشناسان مربوط برای ازاد کردن ان بی نتیجه ودرنتیجه تاکیلومترها ترافیک سنگینی در هردو سمتجاده ایجاده شده پسرکی سعی میکرد تاتوجه سردسته ی کارشناسان رابه خود جلب کند امامرتب بافشاردستان اوبه عقب رانده می شد وعاقبت کارشناس که ازدست اسرارهای پسرک عصبانی شده بودگفت نکند تومی خواهی بهمن یاد بدهی که چکارباید بکنم وپسربچه جواب دادشما کافی است مقداری ازبادتیرها راخارج کنید نتیجه:سادگی نگاه کودکانه به امورواتفاقات زندگی همیشه نتایج موثرتری دارد تاراه حل های پیچیده ومبهم که در بسیاری ازموارد شرایط راسخت ترمیکندAbout the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160