نصائح گهربار

Posted on at


پدر دلسوزی که در آخرین لحظات از خود قرار داشت برای پسرش نصائح ده گانه را میگوید:


1-  همیشه با قومت از نرمی و نرمخویی کار بگیر، ترا دوست میداشته باشند.2-  و همیشه تواضع کن و از تواضع در مقابل قومت کار بگیر ترا احترام میکنند و مقام والا برایت قائل میشوند.


3-  همیشه با قومت پیشانی باز باش و خنده بر لب داشته باش، از تو پیروی میکنند.4-  مقام طلب نباش و خودت را از آنها بیشتر مدان ، ترا سید قوم میگردانند.


5-  عزت کن خوردان ایشانرا چنانچه که بزرگان را عزت میکنی، بزرگانشان ترا اکرام میکنند و خوردان بیش از حد ترا دوست میداشته باشند و ترا احترام میکنند.6-  همیشه از مالت بر ایشان انفاق کن.


7-  همسایه ات را عزت کن و همیشه به ایشان نیکی برسان.8-  بر کسی که از تو طلب کمک کرد کمک کن.


9-  مهمانت را عزت و اکرام کن.10-  همیشه از سؤال کردن دوری کن و از ایشان چیزی طلب مکن.بدین صورت تو در بین قوم صاحب مقام و عزت میشوی و تو سردار و معزز قوم میشوی.


نویسنده: صبغت الله سنتیارAbout the author

sebghatullah

صبغت الله"سنتیار" فرزند مولوی عبیدالله "پروانه" فرزند مولوی پروانه "سنتیار" روز چهارشنبه عقرب سال 1371 در یک خانواده متدین و روحانی پا به عرصه گیتی گذاشت. در سن شش سالگی شامل مکتب ابتدائیه بی بی حوا شده و دوره ابتدائیه خود رادر مکتب مذکور به اتمام رساند، و بعد دوره…

Subscribe 0
160