ارتبات اخلاق با ایمان و عقیده

Posted on at


 

از انجایکه یکی از مهمترین و ظایف انبیا  رساندن احکام الهی در رابطه به تنظیم ذات النبی. میان انسانها در جامعه اسلامی است و تطبیق این احکام که در بر گیرنده فضایل اخلاقی نیز می باشد. در قدم اول نیاز به ایمان و عقیده دارد پس یک ارتباط بسیار محکم میان اخلاق و ایمان و عقیده در نظام اخلاقی اسلام وجود دارد زیرا مصدر اساسی در این نظام در تعین ارزشها و رذایل اخلاقی وحی الهی میباشد پس شناخت این ارزشها و رذایل در قدم اول از انسان ایمان و عقیده را تقاضا میکند زیرا تا زمانیکه انسان به ایمان و عناصر آن عقیده کامل نداشته باشد نمی تواند از ارشادات و احکام الهی که اخلاق جز عمده آنراتشکیل میدهد استفاده نموده و انرا در حیات و زندگی خود پیاده کند و از سعادت و خوشبختی آن مستفید گردد. 
About the author

saheem15saheem

saheem saheem One of the womensannex writer Kabul Afghanistan

Subscribe 0
160