پارلمان از دید تاریخی

Posted on at


دوستان گرامی و ارجمند میخواهم زیر عنوان ذکر شده در فوق  پیرامون ظهور دستگاه بنام  پارلمان از نظر تاریخی و اهمیت آن به عنوان یکی از قوه های دارای صلاحیت و موثر در ساختار تشکیل نظام  در پهلویی قوه اجرایه و قضایه روشنی اندازم


در حد امکان تلاش میکنم آنچه در این زمینه ارایه می دارم با نشاّت تاریخی پارلمان و کاربرد آن در مراحل مختلف  و جهت تحقق اهداف ارزشمند سازگار و همنوا باشد    


پارلمان در اصل یک واژه فرانسوی و بمعنی مجلس و مجمع انتخابی است که وظیفه قانون گذاری و نظارت بر کار دولت یا قوه مجریه را بر عهده داردنخستین پارلمان دنیا در سال 925 میلادی در کشور کوچک ایسلند در شمال اروپا تشکیل شد وپس از آن قدیمی ترین پارلمان جهان در اواسط قرن سیزدهم در انگلستان شروع بکار کرددر کشور های جهان دو نوع حکومت پارلمانی وجود دارد بعضی کشور ها دارای یک مجلس یا پارلمان هستند ولی در بسیاری از کشور ها دو مجلس یا مجمع انتخابی وجود دارد که به مجلس اول مجلس نمایندگان یا مجلس ملی و به مجمع دوم انتخابی دیگر مجلس سنا میگویند


در انگلستان مجلس دوم انتخابی نیست و مجلس (لردها) نام دارد که یک مجلس مشورتی بشمار می آید معمولا اختیارات مجلس ملی یا مجلس نمایندگان بخصوص در امور مالی و وضع مالیات ها بیشتر از مجلس سنا است  ولی در امریکا مجلس سنا که نمایندگان آن بطور مساوی از همه  ایالات (هرایالت دو سناتور) انتخاب میشوند در مسایل مربوط به سیاست خارجی دارای اختیارات بیشتر دارند مجلس نمایندگان امریکا که اعضای آن بر حسب نفوس هر ایالت تعیین میشوند فقط در امور مالی اختیارات بیشتری دارند


حدود اختیارات و قدرت پارلمان در کشور های مختلف متفاوت است


در بعضی کشور ها مانند ممالک کمونیستی و دیکتاتوری  (چین) پارلمان بیشتر چنبه نمایشی دارد و جز مهر تایید نهادن بر اعمال جکومت کاری  دیگری انجام نمی دهند


 


نویسنده: مسیح الله رحمانیAbout the author

massihullah-rahmani

Massihullah was born in 1988 in Ghazni province Afghanistan, graduated from Sayed Ahmad makaye high school in 2007.he has received scholarship for studying abroad in Cairo university Egypt. Right now he is in 2nd year of faculty of masscommunication in Cairo University.he is able to speak Farsi,Pashto,English,Arabi and alittle bit…

Subscribe 0
160