فرهنگ پذیری

Posted on at


فرهنگ پذیری جریان است که سبب تغیر فرهنگی می شود شامل مسایل زیاد است که در پیشرفت و عقب مانی جوامع تاثیر بسزایی دارد عوامل فرهنگ پذیری بسیار زیاد است که عمده ترین آن همان تماس های فرهنگی میان دو یا چند جامعه می باشد که در این راستا جامعه که دارای قدرت بیشتر است به هر نحو که شده فرهنگ خود را بر جوامع دیگر می قبولاند بنا گفته می توانیم که فرهنگ پذیری جریان از خواص فرهنگی است که در جامعه به صورت مغلوب و غالب به نظر می رسد اخذ فرهنگی در جوامع قدرتمند هم می تواند موجود باشد اما بسیار اندک مگر این جوامع عقب مانده از هر لحاظ مجبورا به فرهنگ پذیری کشانده می شوند که عامل های متعدد در ان سهم دارد که گاهی به صورت دلخوا مردم خود دوست دارند بعضی خصوصیات فرهنگی یک جامعه دیگر را بپذیرند یعنی به این دلیل که فلان خصوصیت فرهنگی سبب پیشرفت فلان جامعه شده شاید در ما هم تاثیر مثبت داشته باشد که در بعضی از موارد می تواند مثبت تمام شود اما در اصل فرهنگ هر جامعه مختص به پیشرفت خود همان جامعه است و عمل کردن به آن صرف در جامعه که پذیرفته شده موثر است اما آنچه که بسیا ر موثر به تغیر فرهنگ در جوامع می شوداین است که  جوامع قدرتمند به صورت مستقیم و غیر مستقیم به تغیر فرهنگ جوامع دیگر می پردازند که بصورت مستقیم یعنی فتح ٬ استعماروغلبه است که گروهی غالب با فشار وزور تغیر فرهنگی  را بر جوامع دیگر می قبولانند که در این اواخر کمتر از این شکل استفاده می شود٬ اما بصورت غیر مستقیم جوامع غالب بدون کدام زور و فشار فرهنگ جوامع متمدن رامی پذیرند  که مجبورا به پذیرفتن آن وادار می شوند به طور مثال استفاده از تولیدات کشور های متمدن که شامل لباس ٬ کالا وغیره است که استفاده از کالا های خارجی خود یک تغیر فرهنگی است که مجبوربه آن شده اند چون این جوامع قدرت تولید کالا های مورد استفاده خود را ندارد٬  با وجود آنکه مجبور به پذیرفتن فرهنگ بیگانه گان هستند  جامعه که یک خصوصیت فرهنگی خارجی را میپذیرد آنرا طوری با خود سازگار کند که دارای هماهنگی موثر با فرهنگ جامعه خودش باشد وسبب پیشرفت شان شود

مها جرت های مردمان کشور های جنگ زده وعقب مانده  به کشور های دیگر نیز سبب تغیر فرهنگ می شود چون آنها درمدت چند سال زندگی کردن در میان دیگران مجبورخود را با محیط آن کشور خود را تطابق دهند تا بصورت راحت زندگی کنند که آهسته آهسته به عادت برای شان مبدل میشود وقتی دوباره به کشور خود بر می گردند دیگر تغیر دادان خودشان مشکل به نظر می رسد

  

در حال حاضر خصوصیات فرهنگی آسانتر و بدون جبر بر جوامع عقب مانده انتشار می یابد که این از همکاری تکنالوژی است که در ین قسمت موثر ترین نقش را رسانه های اجتماعی انجام می دهد رسانه ها در کشور های عقب مانده قادر به تولید برنامه های تولیدی مطابق رسم و رواج های آن کشور نیستند به دلیل فقر مجبور به حمایه یک نهاد یا یک کشور خارجی هستند  ودولت هم مصروف نیاز های اولیه ملت می باشد٬ رسانه ها به دلیل اینکه کسب دارامد کنند وبتوانند اندک در اوضاع سیاسی کشور موثر واقع شوند مجبوربه نشر پروگرام ها مطابق خواست کشور تمویل کننده  خود هستند که این پروگرام ها می تواند شامل فلمها سریالها و دیگر پروگرام های اجتماعی و فرهنگی باشد که بر مردم جوامع عقب مانده تاثیر فوق العاد در پذیرش فرهنگ بیگانه گان دارد که این بزرگترین و خطرناک ترین معزل در پیشرفت جوامع بشمار می رود چون فرهنگ سبب انسجام مردم یک کشور بین هم می شود و نشر فرهنگ های مختلف از طریق رسانه سبب اختلال فرهنگی می شود که این خود سبب بروز اختلافات در میان افراد جوامع در رسوم وعادات کشور ها می شود و این اختلافات کشور را به سوی بحران های سیاسی می برد وزمینه خوب را برای استعمار بیگانه گان ایجاد می کند٬ پس از همه اولتر یک جامعه متوجه حفظ خصوصیات فرهنگی خود باشد  و در نگهداشت تمدن های خود تلاش بورزند چون آینده و پیشرفت یک کشور وابسته به ملت یک پارچگی ملت آن است 

 About the author

samira11haidary

samira haidary one of the womensannex writer.

Subscribe 0
160