انسان موجود ناشناخته

Posted on at


در این نگارش چگونگی رفتار و عملکرد های انسان را در اجتماع انسانی مورد بحث قرار دادیم.


انسان ها عملکرد های متفاوتی  دارند چنانچه ماکس وبر یکی از برجسته ترین دانشمندان جامعه شناسی در مورد عملکرد های انسان به این باور است که انسان ها برخوردار از چهار نوع کنش اند کنش های هدفمند و عقلانی، کنش های اخلاقی، کنش های عاطفی و کنش های سنتی.


کنش های هدف مند و عقلانی به عملکردهای گفته می شود که در ان فرد بخاطر رسیدن به هدف خود قدم میگذارد و بسیار محتاطانه عمل می کند و برای رسیدن به هدف خود از هر وسیله ی استفاده می کند. و اما کنش های اخلاقی به کنش ها گفته می شود که فرد بر اساس ارزش های اخلاقی رفتار میکند و هر عملکرد خود را وابسته به اساسات و مبانی اخلاق ساخته است. فرد بدون در نظر داشت رسیدن به هدف و یا استفاده از عقل، خود را مقید به اخلاق دانسته است. و اما کنش های عاطفی  بر احسات و عواطف انسانی استوار بوده که حتی در بعضی موارد تکیه بر آیده های غیر عقلانی زده است.نگارنده بر این باور است که همواره رفتار و سلوک های انسانی است که تعین کننده جایگاه و موقف انسان در جهانی کنونی می باشد. عمدتا رفتار انسان تاثیر پذیراز عناصر متعددی بوده است که بطور نمونه می توان به اجتماع، اقتصاد، سیاست، فرهنگ ... وغیره اشاره نمود. كه در این نگارش ما روابط و تعاملات انسانها را به بحث گرفته ایم.


در این بحث سعی بر دانستن و متمایز ساختن عملکرد های خوب از رفتار های زشت وناپسند شده است. دو مسئله ای زیرین از عمده ترین مسائلی اند که دانستن ان برای هر انسان امر ضروری پنداشته می شود. که در بخش دوم این نوشته بران پاسخ خواهیم گفت.


چگونه با دیگران تعامل کنیم؟


چگونه سلوک های خوب و بد را از هم دیگر تمایز کنیم؟


ادامه دارد.... 


نگارنده: عبدالمختار


About the author

abmukharhaqbeen

This is Ab Mukhtar Haqbeen from Kabul, Afghanistan graduated from Habiba high school and student of third year at the faculty of Economics and political science Cairo university Egypt. He speaks Dari, Pashto, English, Arabic and Urdo. He is interested in writing, reading and politics

He LOVEs Peace!

Subscribe 0
160