پیام های جالب وپند آموزاز طرف خانم احراری

Posted on at


 • ایمان قوی در وجود مسلمان نیروی است که او را از گناه باز دارد .
 • علم وقتی در دل اثر میکند که یاد خدا (ج)در آن باشد .
 • بهترین خیر خواهی درست کردن رابطه خود ودیگران با خالق یکتا است .
 • خنده لبتان را هیچ وقت فراموش نکنید حتا اگر تو آغوش کسی گریه میکردید .
 • بعد از شناخت به کسی دوستی کنید .
 • به زبان کسی نگاه نکنید بلکه به چشمانش به رفتارش به کردارش وبه احساسش نگاه کنید.
 • زندگی تان را به سادگی زیبا کنید.
 • هیچ وقت غمگین نشوید حتا اگر دست معشوق تان تو دست دیگری بود.
 • انتظار زیاد را از خود وانتظار کم را از دیگران.
 • اگر راز دلت را به کسی گفتی متمهین باش که امانت دارد نیست چون خودد رازت را در دلت محفوظ نتانیستی.
 • صحتمندی وجودد در اخلاص  تقوا  ودر نظافت است .
 • هیچ وقت گفتار کسی را قبول نکن عملکردش را قبول کن .
 • به اندازه دلسوز باش که خودد نسوزی .
 • خانه خود را همیشه با محبت گرم کنید.
 • آرامی خانه را در لقمه حلال پیدا کنید .
 • اگر میخواهی که همیشه نامت جاویدان باشد نام دیگران را به بدی یاد نکن .
 • همیشه خوبی کن تا خوبی ببینی .
 • به کسی ظلم نکن بخصوص کسی که در حق تو نیکی کرده .
 • اگر میخواهی که در جاده سربلند راه بروید از دروغ  غیبت  غفلت وسخن چینی دوری کنید.

  About the author

sediqaehrari

sediqa ehrari is the 11th class of Baqnazargah School in Herat.

Subscribe 0
160