شرایط دعوت

Posted on at


در قبول دعوت نیت یکی از 5 چیزبالا الزامی است که ازنیت کردم ثواب آن حاصل گردد وبوسیله نیت کردن که چیزیهای مباح موجب  تقرب بدرگاه خداوند میگیرد vبزرگان دین سعی دااشته اند تاهرحرکت نشت وبرخاست  شان با نیت نیکو انجام یابدتا هر حرکت نشست وبرخاست شان بانیت نیکو انجام یابد تا آنکه کوچکتری عمل ولحظه ای از زندگیشان خالی از از عبات و دین نباشد میزبان رازیاد منتظر نگه ندارد جای مناسب برای نشستن را انتخاب نماید هر جای باو دستور دادند همانجا بنشیند واگر درمحل بالا تعارف کردند


اظهار تواضع نماید از محلی که زنان در آنجانزدیک میشوند دوری نماید وبه محلی غزا می آورند زیاد نگاه نکند واز اهل مجلس احوال پرسی بعمل آورد واگر خلاف شرع چیزی را مشاهده نمود  واگرمنع نشدند فورأ از آنجام برخاسته وبرود حضرت امام احمد فرموداند اگر در جلسه ای سر مه دان نقرای دیده شود آن مجلس را ترک نمایدAbout the author

160