استراحت وکار

Posted on at


                                         


یکی از متغیرهایی که برعملکرد فرد در محیط کار اثر می گذارد استراحت می باشد منظور از استراحت  توقف فعالیت کارگر یا کارمند است جهت تجدید نیروکه برای مدت کوتاه یا طولانی در بین ساعات یک  نوبت کارصورت می گیرد ازانجای که توانایی تحرک وعمل  اندامهای حرکی فردبراثرفعالیت طولانی کاهش  می بابد بنابراین استراحت دربین ساعات فعالیت برای برگرداندن قدرت واکنش این اندامها دربرابرکارضرورت دارد هر قدر فرد مدت اشتغال طولانی ترباشد نیازبه استراحت بیشتر است همچنین بین مدت استراحت وسطح کارایی تا حدی ازاستراحت رابطه مستقیم وازان پس رابطه معکوس وجود دارد مثلا بعد ازدوساعت کاریک


 


استراحت 12 دقیقه کارایی فرد رانسبت به قبل ازخستگی کاهش می دهد ازسوی دیگرفاصله زمان استراحت ازاغازکارنیزدراین امر دخالت دارد بدین معنی که استراحت باید قبل ازتضعیف کامل قوای اندامهای حرکتی بعبارت دیگر پیش ازرسیدن فرد به حدااکثرظرفیت خود صورت گیرد روانشناسان براین باورند که


 


استراحت زمانی بیشترین اثرمثبت رادر عملکرد بجا می گذارد که 60 تا70 درصد کارروزانه انجام گرفته باشد این تحقیقات همچنین ثابت کرده اند که استراحتهای کوتاه اما درچند نوبت در بین ساعات کارمفیدتر ازاستراحت طولانی دریک نوبت است مفید ترین


 


مدت استراحت پنج درصد کل مدت فعالیت شناخته شده است که باید در نوبتها ی متعدد بایک روند افزایشی درحین کارصورت گیرد البته باید دانست که نه تنها عامل تفاوتهای  فردی بلکه تفاوتهای گروهی از قبیل جنس سن دراین امردخالت دارد. About the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 618
160