حمایت میکنم

Posted on at


خداوندا هیچ انسانی را به دو چیز محتاج مکن نان شب و هم نوع خودش. در زندگی همه برای زنده ماند تلاش میکنند تا محتاج هم نوع خود تا حدی نشود. اگر چه همه انسان ها محتاج یک دیگر خود استند . هیچ انسانی حرف از نا امیدی نباید بزند چون  معجزه ها هر روز امکان دارد که رخ بدهد. شاید که فردا روز شما باشد و زندگی مبارزه میان عقل و عشق است که باید درست مبازه کرد. اشخاصی که زندگی را سخت میگیرند در دنیا باید که فولاد شود تا دوام بیارند افکار و منطق انسانها بسیار قوی است اگر فیصدی کمی آنرا بدانیم برای ثانیه منفی فکر نخواهیم کردانسان ها بیشتر اوقات در شرایطی قرار میگیرند که  در آن وقت نباید بیگویم  چرا من را در این شرایط قرار داد ؟ باید بیگویم که نشانت میدهم. چشمانی باید داشت که بهترین ها را در آدم ها بیبیند قلبی که خطاترین کار ها بیبخشد ذهنی که بدی ها را فراکوش کند روحی که ایمان به خدا را از دست ندهد. برای رسیدن مهم ترین راه صداقت است. انسان ها شکست بسیار تجربه میکنند عاقل کسی است که ادامه بدهد چون شکست موقتی است شکست های زندگی را نباید فراموش کرد چون اگر فراموش کردی راهت را گم خواهی کردهر شخص متوجه این است که چطور جهان را تغیر بدهد غافل از این که باید در فکر تغیر خود باشد .اتفاق افتادن هر چیز از خود دلیلی دارد گاهی آرزو کردید که ای کاش میدانستید آن دلیل چی بود. وقتی انسان کامل میباشد که اگر قرار است که عشق بورزیم ، خود را درجای  استوار نگهداریم ، بحران ها را به ساده گی طی کنیم ، زیبای ها را پسند کنیم همه موقیعت ها را نگاه نکینم مرد هستیم یا زن آنجه که روح ما تشنه آن است را نگاه کنیم حس کنیم و انجام دهیمدر دنیای که زندگی میکنم از سه آواز میترسم شاید برای همه ترسناک باشد یکیش صدای کودکی است که از بی مادری فریاد میکشد. دومش صدای عاشقی است که همیشه فریاد میکشد سومش صدای متهم است که از بی گناهی فریاد میکشد


 ......تنهای در زندگی برای انسان ها چیز های زیادی یاد میدهد
"نویسنده محمد صیام " زلمیAbout the author

seeyam10zalmi

I am M.seeyam zalmi i was born in 1994 graduated form Habebya high school in 2011. I know Dari English Pashto I am a writer, web Bolger,Photographer and a film maker and editor. I am working now in film annex. So now I want to use my experience at this…

Subscribe 0
160