نقش رسانه ها دربیداری افکار عامه

Posted on at


هرگاه به پیشینه ی تاریخی رسانه هادرافغانستان توجه کنیم.میدانیم که رسانه ها درهروقت زمان در درازنای تاریخ نقش بزرگ رادر بیداری افکار عمومی مردم داردبعضی وقت ها رسانه ها ست که انقلاب ها احزاب هارا بوجود می آورد.همچنان باعث سقوط نظام ها وسرکارشدن آنها بوده اند.رسانه ها چه چاپی چه الکترونیکی درهر زمان تاثیر خاصی خودرابالای مردم داشته از لحاظ فرهنگی ‍‍‍‍ سیاسی  اقتصادی  و...دارد  رساندن پیام وارتباطات سرآغاز رسانه ها بشمار میرود. وقتی رسانه هاچاپی بوجودآمد اینجا بودکه ارتباطات وپیام ها رونق پیدا کرد.اولین نشریه در افغانستان شمس النهار ربود در زمان شیرعلی درسال         ( 1873م  مدیریت عبدالروف قندهاری به فعالیت آغاز کردگرچه این نشریه معیاری وبا سبک ژورنالیسی امروزی نبود .اما باز هم وسیله خوب برای دریافت خبرها معلومات در مورد اوضاع جهان ومنطقه بود. بعد از شمس النهار نشریه سراج الاخبار افغانیه ( 1290ه ) توسط محمود طرزی در زمان امیر حبیب الله خان به  فعالیت آغاز کرد.یک روزنامه خوب با معیارهای ژورنالستی زمانش بود.وافکار عامه را بیدار کرد .سراج الاخبار افغانیه حس استقلال طلبی  آزادی خواهی  نوگرایی  ومبارزه برضد استعمار رابین مردم ترویج داده بودهم چنان جنبش ها را بوجود آورده بود مثل جنبش مشروطه خواهان اول و دوم و مردم را از پیشرفت های گوناگون کشورهای پیشرفته آگاه ساخت . مبالغه نخواهد بود که بگویم در گرفتن استقلال افغانستان سهم زیاد دارد.بعداز بوجود آمدن سراج الاخبار افغانیه نشرات در افغانستان متوقف نشد دوامدار باقی ماند . مطبوعات پیشرفت کرد نشریه های مختلف ورسانه های الکترونیکی بوجود آمد. در قدم اول رادیو بعد تلویزیون  به همین قسم انترنت به وجود آمد.هر کدام اینها در بیداری افکار عامه رول موثردارندهرکدام ازین رسانه ها به گونه ای پیام های تبلیغاتی خودرا به مخاطبان خود می رسانند .ودر ذهن خود آگاه وناخود آکاه آن ها تاثیر خود را دارند .هم چنان شبکه جهانی انترنت به طور روز افزون مورد استفاده ی همگان قرار میگیرد امروز میلون ها جوان توسط فیس بوک  تویتر  وبلاک  به این شبکه وصل هستند .هر شخص نظریات خود را با دیگران شریک میسازد .این خود آزادی بیان است که هر کس بدون محدودیت نظریات خودرا با دیگران شریک میسازندوتوسط انترنت میتوانند از اخبار چهار گوشه جهان باخبر شوند وآگاهی خود را بیشتر بسازند نشریه های چاپی هم در بیداری افکار عامه نقش دارند گرچه فرهنگ روزنامه خوانی هنوز در بین مردم رایج نیست مگر روز به روز علاقه مندان آن زیاد می شود به هر حال تمام رسانه های الکترونیک وغیر الکترونیک در بیداری افکار عامه وسوق دادن آن ودر بلند بردن سطح آگاهی مردم وزیاد شدن معلومات آنها رول مهم دارند


 


 "نویسنده رویا "رحیمیAbout the author

160