یادی از آرزوهای نا بدست آمدنی

Posted on at


ای کاش می توانستیم به گذشته بر گردیم و آنچه را که سزاوار خویش می پنداشتیم  انتخاب میکردیم. ای کاش می توانستیم از کسانی که نفرت داریم را، از بین ببریم. ای کاش میتوانستیم تمام عمر خود را با خوبی سپری کنیم که تا در پیری حسرت زندگی خوش را نخوریم.


 ای کاش می توانستیم پرواز کنیم تا مرزی میان ما ومردم دنیا نمیماند، ای کاش می توانستیم حافظه خود را پاک کنیم از کار های بدی که در گذشته انجام دادیم یا کار هایی که می خواستیم انجام دهیم وانجام ندادیم تا ناراحت نباشیم، ای کاش می توانستیم به جای غم خوردن یک کار دیگری را انجام میدادیم تا برایمان خوش آیند میبود.


ای کاش می توانستیم  در آیینه بجای صورت زیبا فطرت زیبا خود را می دیدیم تا آنقدر به این زیبایی ناپایدار  صورت خود مغرورنمی شدیم، ای کاش می توانستیم  بجای اینکه خانه خود را بزرگ کنیم دل خود را بزرگ کنیم تا در این خانه های بزرگ دلی به اندازه گنجشک نمی داشتیم.


     کاش رویاهایمان روزی حقیقت می شدند        تنگنای سینه ها دشت محبت می شدند


    سادگی و مهر وفا قانون انسان بودنست       کاش قانون هایمان یکدم رعایت می شدندAbout the author

parisaahmadi

parisa was born in herat city she is interested sport

Subscribe 0
160