شاخصه های مهم یک کاندیدای اصلح در شورا

Posted on at


پیش از آنکه در باره اوصاف و شاخصه های مهم یک کاندیدای اصلح بپردازیم چه خوبست که مرور کوتاهی درباره علم سیاست داشته باشیم


محققان ومتفکران علم سیاست معتقد اند که پدیدهء سیاسی چنان متنوع و نامنظم اند که روشهای علم از بررسی آنها نا توانند علت هایی که به پدیده سیاسی اثر میگذارد و معین هستند بر آن ثابت کردن و مهار آنها دشوار است . بنابراین ثابت کردن و مهار آنها دشوار و ناتوانی در کنترول این عوامل تاثیر گذار بوده واستنتاج از پدیده ها را غیر ممکن می کند و بر خلاف علوم طبی که جامدات و نباتات فقط از حیث جاندار بودن سرو کار دارد وبه آسانی به روی موضوع خود مطالعه و کار میکند


 سیاست زمینی است که روزانه بر آن گام می نهیم و هوایی که هر دم به درون میبریم. سیاست می گوید که کشور ما از کجا آغاز می شود و تا کجا امتداد میپذیرد سیاست شغل ما  و در آمد ما و آسایش ما را تعیین می کند که آیا می توانیم برسرنوشت خویش حاکم باشیم یا باید در کنج زندان در آه وحسرت وبد بختی بپوسیم . سیاست مقرر می دارد که حق چیست وعدالت چیست؟سیاست مردم یک کشور را یا  می رهاند یا بر زمین می زند. سیاست حکم می کند که کشتن ، دهشت ، وحشت ، و وطن خواهی است یا تروریسم . سیاست داوری می کند که آگاهی چیست و گمراهی کدام است. سیاست عرق گرم پیشانی شما را می گیرد و از آن سرب داغ می سازد ویا  به چشمان تان سینه های تان فرو می کند. یا اجازه می دهد دسترنجتان در راه آسایش خود و عزیزانتان و اعتلای میهن تان به کار افتد. سیاست دستور می دهد که هدف و سیله را توجیه می کند یا، بالعکس، وقتی پای انسان به میان آید، هیچ هدفی وسیله را توجیه نمی کند و کشتن انسان مساوی است با کشتن انسانیتعلم سیاست تعارضات واقعی میان گروههایی که در جامعه ی سیاسی برای کسب قدرت مبارزه می کنند ، اینکه کدام گروه باید حکومت کند یا چه مصالحه و توافقی باید راه حل این تعارضات باشد کدام نظم سیاسی میتوانند راحل بهتر را ارایه بدارد بحث میکند . امور سیاسی ، به دلیل طبیعت و ماهیتشان، اموری خنثی نیستند و نمی توانند تایید یا انکار، موافقت یا مخالفت مدح یاذم قرار نگیرند همین تاییدی وانکار موافقت و مخالفت هایی است  که صحنه مناقشه آمیز حیات را تمامی انسانها را تشکیل میدهند


نزاعها، تعارضها، و تضادهای اجتماعی، نهایتا جهتی به سوی معرفت به ماهیت خیر یا زندگی سعادت آمیز دارند، و تردید و در باورهای خود آغاز خیروسعادت وحیات معنوی همرا با فکر و عقلانیت را به همرا دارد مندن در سطح نزاعها ومناقشه جهت خارج شدن از ظن وگمانها و تلاش برای سیر و ارتقاع حیات فکری و عقلانی است ونباید مارا این مخالفت و نزاعها وسیاست زندگی ها از حیات سیاسی و کشف حقایق و غوه زیستن بی تفاوت گرداند


شوراچیست؟ انسان گنجینه گرانبهای از توانائی ها دربین تمام موجودات زنده است که معیار این امتیاز اندیشه، تفکر،عقل و عمل اوست. اگر این توانای بصورت پراگنده و متفرق و به مصرف برسد نه تنها اورا قادر به ایجاد تغیر و تحول مثبت در روند زندگی اجتماعی را نمی سازد سد بزرگی در رده پیشرفت را به بار میاورد ما امروز در سطح کشور جامعه و خانواده ها به مشکلات گوناگون روبرو هستیم هر کدام ما را این مشکلات به نوعی آزار میدهد و هیچ کدام ماهم قادر به شناسائی و عدل وریشه آنهانیستیم و هر کدام این مشکلات را به دوش مردم و مردم دولت را سبب اصلی بد بختی های خود میدانند و اینکه جرا قادر به حل مشکلات خود نیستیم این مشکلات ریشه عمیق دریافت های اصلی جامعه ما یعنی مناسبات اجتماعی مناسبات دینی و مناسبات حقوقی وعرفی و مناسبات تولیدی دارد .مردم میتوانند با ایجاد و تشکیل شورا با مشکلات اجتماعی دست و پنجه نرم کنند و با جمع شدن به دور هم و طرح مسایل بزرگ و کوچک را پیدا نمایددر شرایط فعلی بعد از سه دهه جنگ وبلندی دیوار فاصله مردم میتوانند با طرح شورای مردمی مشکلات همه گیر واساسی  خود را مورد بحث وشور قرار داده اند و راحلی برایش پیدا کنند و مردمانی که متفرق اند این قدرت را نخواهند داشت که راه حلی را بر مشکلات خود داشته باشند به شورا های که بزرگترین نهاد مدنی برامده از متن جامعه اند البته در صورت مردمی بودن نه برگرفته از قوم ،زبان قبیله ،سمت،نژاد بزرگترین نهاد قانون گزاری و و نظارت بر قانون در یک جامعه اند پس چی خوب است از آنان که این مسولیت سنگین برای شان سپرده می شود وخود را شایسته این انتخاب میدانند و دارای این شاخصه های مهم میباشد .


1-      با عهدی که با خدا(ج) بسته اند ثابت قدم باشند.


2-      باید بدانند که مدیریت ساده کار نیست ممکن است که در برخی قسمت ها کار خوب مدیریت خوبی داشته اند و باید دانست که نظارت وقانون گذاری دارای ابعاد مختلفی است


3-      گرایش قبیلوی ، طایفه وی، ولسانی نداشته باشند.


4-      باید از مسائل فرهنگی شناخت کامل داشته باشند وریشه آنهارا شناخته و در برظرف کردن آن شناخت و درک صیح داشته داشته باشند.


5-      مردم را نسبت به تلاش و جدیت آشناسازند.


6-      ارزش معنوی خود و حیات سیاسی مردم را به بهانه مادی کاهش ندهند و خود را به هر قیمت نفروشند.


7-      قدر وقیمت رای مردم رابشناسند و از اینکه از رای شان برای چی هدفی استفاده می شود بدانند.


8-      مسایل را از را عقلانیت و تدبیر و اعتدال دنیا کنند .


9-      عزت مردم و حفظ آرمان های آنان را دنبال کنند .


10-  آگاهی کافی از شورای خودگران ،خود مختار و مشورتی داشته باشند .


11-  تشخیص درست از شهر های صنحتی تجارتی وشهر های مدرن داشته باشند.


12-  فرق بین تقاضا و عرضه،ارزش کالا ،ارزش مصرف،ارزش مبادله ،ارزش تولید و تعادل در بازار و نقظه تعادل را بدانند.


13-  آشنای از دولت شورای دولت و دولت متمرکز داشته باشند.


14-  شنااخت کلی از نظام های اقتصادی از قبیل نظام های سرماداری ،نظام های سوسیالستی،و نظام اسلامی داشته باشند.


15-  شناخت کافی از بازار های رقابت کامل ،رفابت ناقص،ورقابت انحصاری ،درآمد ملی، درآمد سرانه،سیاست های افتصادی کلان ،تورم،و انواع تورم اشتقال،بیکاری ونوسانهای اقتصادی داشته باشند .


16-  به مسایل صادرات وواردات و مسایل مربوطه به کار وکارگر وفعالیت های سیاسی و اقتصادی وفرهنگی توجه خاصی داشته باشند .


17-  مالیات مستقیم ،مالیت غیر میستقیم تولید خالص وناخالص رابدانند .


18-  شناخت کافی ودرست از آبهای آلوده ،شهرآلوده ،حفظ محیط زیست داشته باشند.


توانای بلند بردن شعور سیاسی مردم را داشته باشند و به مردم به فهمانند که تنها رای دادن در انتخابات شرط کافی برای مشارکت سیاسی نیست بلکه همواره مردم باید این پرسش هارا از حکومت کشورشان داشته باشند که چگونه عمل میکنند و چی منافعی در پشت این سیاست هایش قرار دارد و نتایج این عملکرد ها چیست ؟ تا کشور در زندگی مردم به تباهی کشیده نشود


 


افق مبینAbout the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160