ازدواج در افغانستان

Posted on at


رسم و رواج ازدواج در افغانستان به اشکال مختلف صورت میگیرد مثلا دربعضی ولایات نظر به مراکز مخصوصا مرکز، کابل از هم تفاوت دارد، حال میخواهم یک روشنی مختصر داشته باشیم به ازدواج های که در بعضی از ولایات صورت میگیرد از چه قرار است. پسر و دختر درین ولایات یکدیگر خود را نمی بیند برای اولین باز از طرف پسر مادر و چند زن دیگر ازاقارب نزدیک بخانه دختر می رود و دختر را از نزدیک میبیند  اگر از نگاه سیرت و صورت پسند نمود بعدا پدر با اقارب نزیدک خود به خواستگاری میرود و موضوع را با پدر دختر در میان  گذاشته  دخترش را طلب گاری میکند اگر پدر و مادر دختر موافقه نمود شرایط خود را مطرح میکند در باره تویانه، شیرنی خوری و عروسی و دیگر رسم و عنعنات خود صحبت میکند بعد از جروبحث به موافقه میرسد بعضی اوقات واقع شده که پدر پسر توانایی پرداخت تویانه کمر شکن را ندارد ازین موضوع منصرف میشود معمولا تویانه بین 10 لک تا 15 لک افغانی میباشددر صورت موافقه جانبین مراسم ازدواج به سه مرحله اجرا میشود در مرحله اول اهل قریه از هر دو طرف جمع شده با شهادت دو نفر مرد از زبان دختر که چه کسی را پدر و یا کاکا خود را وکیل مهرونظر خود تعین میکند با موجودیت ملا امام و دیگر مویسفیدان عقد نکاح صورت میگیرددر مراحل بعدی از طرف داماد خیل اقارب نزدیک عروس خیل غرض صرف نان دعوت میشود همچنان از طرف عروس خیل عین دعوت صورت میگیرد به دوام آن از طرف داماد خیل چند جوره کالا و زیورات برای عروس و اقارب نزدیک آن خریداری شده توسط مادر و طبقه اناث داماد بخانه عروس  به خوشی و شادمانی با خواندن داریه زنی برده میشود در هر عید و نوروز یک دو جوره کالا با ضمایم میوه خشک بخانه عروس روان میکند، حال بحث میداشته باشیم از مراسم شیرنی خوری و یا به اصطلاح وطن که بنام فاتحه خانی یاد میشود بدوش عروس خیل میباشد با خوشی ساز و آواز همراه بوده این مراسم اجرا میشود برای اولین دفعه پسر و دختر یکدیگر خود را از نزدیک می بیند، یا بهتر بگویم دید و بازدید ها بنام پای وازی یاد میکند واضع گفته شود خلوت سعیه دو زوج جوانمرحله بعدی ازدواج عبارت از عروسی میباشد تمام اقارب از هر دو طرف اشتراک نموده و تمام مصارف بدوش داماد میباشد هر منطقه با رسم و رواج های خاص با خوشی های دو طرفه عروس از خانه پدر بخانه داماد که جایگاه و زندگی همیشگی اش میباشد انتقال داده میشود،یک عنعنه دیگر عبارت از جیز و وسایل خانه داری میباشد که از طرف فامیل دختر تهیه و آماده میشود به روز عروسی به محضر عموم مردم به نمایش گذاشته میشود


 


 


 


تهیه کننده: سیر حکیمیAbout the author

siyarhakimi

i am siyar hakimi Born in Farah AFG,i have been graduated Fram Abu Abdullah Taqi High school,& graduated successful Fram CTI in Kabul AF.

Subscribe 0
160