موافقت نامه امنیتی افغانستان با امریکا

Posted on at


موافقتنامه امنیتی افغانستان  با امریکا.


تعداداز کشورهایکه درهمسایگی با افغانستان موقیت داردندهمیشه درتلاش آن بوده وهستندکه افغانستان را از نکاه امنیتی نا امن ساخته تامردم این کشور همیشه محتاج بوده وبه عنوان مختلف یکدیگررا نه پزیرفته خصومت و دشمنی را پیشه خویش سازند


کشورهای متخاصم بی خبرازآن بودن که شعله ورشدن کشور همسایه بلاخره آنهارانیزه خواهندسوخت.


 درسه دهه اخیر ترورستان از کشورهای مختلف دورهم جمع شده و تصمیم گرفتند تامرکزاجرای اعمال تخریبی وترورستی خویش افغانستان را تعین نما


یند


.


وزمانیکه وارداین کشورگردیدن تخریبی های شوم خویش را یکی پی دیگرروی دست کرفته و به اعمال ترورستی آغازنمودند.


چانچه یکی از اعمال تورورستی آنها در11سبتامبر2001بود که علیه بانک جهانی براانداخته شدکه درنتیجه 3000 هزار نفر تلف گردید.


جامعه جهانی که دررس آن ایالات متحده امریکا متوجه آن گردیدکه موجودیت لانه های ترورستی درافغانستان باعث تحدید بران تمام انسانهای کره زمین می باشد .


بنأجامعه جهانی تصمیم کرفت تا پلان های ترورستان را خونثی وآنها را از اجرای انسان کشی و دهشت افگنی مانع گردیده و از صحنه خارج نمودند


.


ولی با گذشت زمان انها دوباره به ا جرای اعمال ترورستی مبادرت ورزیدن


باموجودیت جامعه جهانی درافغانستان پیشرفت های چشمگیربه وجود آمدوزندگی


مردم نسبتأدگرگون گشت ولی دشمنان افغانسان به اشکال مختلف درانگشاف و ترقی کشور مان موانع مختلف ایجادنموده بااجرای اعمال ترورستی هزار ران


هم وطن مارا به شهادت رساندن و نیروهای بین المللی را هم آماج قرار دادندولی خوشبختانه نیروهای امنیتی افغانستان حالا توانایی رویاروی با هر کونه تهدیدهای امنیتی رامی باشد اگرچه مشکلات امنیتی باز هم درکشور ما باعث رنجش مردم ما گردیده با آن هم مردم از نظام کنونی رازی معلوم می شوند


باآن هم کمان آن میرود که بعد از خارج شدن نیروهای خارجی از افغانستان وضعیت امنیتی افغانستان باز هم مانند 3 دهه گذشته بر گردد .


به نظر شما موافقت نامه امنیتی با امریکا می تواند امنیت آینده افغانستان را تضمین نماید.


                  شما با موافقت نامه امنیتی افغانستان با امریکا موافق اهستید.


نویسنده: جواد نورزی.About the author

jawad3noorzoy

One of the womensannex writer

Subscribe 0
160