انتخابات

Posted on at


دوستان گرامی و ارجمند دراین مقاله در مورد انتخابات به شما روشنی انداخته ام امیدوارم آنچه در این زمینه ارایه میدارم برای شما عزیزان قابل قبول باشد 


 


انتخابات رایج ترین واژه سیاسی در کشور های دموکراتیک و طریقه  اصلی تعیین مقام انتخابی استدر بعضی کشور ها مانند ایالات متحده آمریکا که تمام مقامات انتخابی هستند انتخابات طیف گسترده ای دارد که از ریس جمهور ونمایندگان کنگره گرفته تا فرامانداران ایالت و مقامات پولیس و قضایی محلی را نیز شامل میشود در کشور های جمهوری دیگر مانند فرانسه انتخابات منحصر به تعیین ریس جمهور و نمایندگان پارلمان و انجمن های شهرداری است وتعیین فرمانداران و مقامات پولیس وقضایی بعهده دولت منتخب پارلمان می باشد .در کشور های سلطنتی انتخابات به تعیین نمایندگان پارلمان وبا انجمن های شهرداری محدود میشود 


انتخابات ممکن است یک مرحله ای یا دو مرحله ای باشد .در امریکا که انتخابات یک مرحله ای است کلیه مقامات از ریس جمهور گرفته تا مقامات محلی با اکثریت نسبی انتخاب میشوند ودر مواردی که بیش از دو نفر نامزادان ریاست جمهوری هستند ریس جمهور ممکن است با رای کمتر از نصف رای دهندگان انتخاب شودولی در فرانسه بعضی کشور های دیگر که انتخابات دو مرحله ای است ریس جمهور یا دوا طلبان نمایندگی پارلمان که در دور اول اکثریت مطلق را بدست نمی آورند در انتخابات مرحله دوم فقط دو نامزد دارای بیشترین رای در برابر هم قرار میگیرند شرکت میکنند


انتخابات ممکن است دو درجه ای باشد .در این نوع انتخابات مردم مستقیما نمایندگان خود را تعیین نمی کنند ،بلکه کسانیکه از طرفه مردم انتخاب میشوند از بین خود نمایندگان پارلمان را تعیین می نمایند .در بعضی کشور ها نیز ریس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب نمی شود و این وظیفه به پارلمان محول میگردد


در آمریکا انتخاب ریس جمهور تقریبا دو درجه ای می باشد ،زیرا رای دهندگان هر ایالت برحسب جمیعت خود تعدادی نماینده برای (کالج انتخابی) تعیین میکنند و اعضای کالج انتخابی ریس جمهور را تعیین می کنند،ولی کالج انتخاباتی بیشتر جنبه تشریفاتی دارد،زیرا نمایندگان هر ایالت از طرف نامزادن برنده تعیین می شوند و متعهد به رای دادن به نفع او هستند


 اما در بسیاری از کشور ها انتخابات بیشتر جنبه نمایشی دارد و دولت ها با محدودیت های که در مورد انتخاب نمایندگان بوجود می آورند عملا حق انتخاب آزاد را از آنها سلب میکنند. بطور مثال در کشور های کمونیستی مردم فقط می توانند به لیست های اعلام شده از طرف دولت یا حزب حاکم رای بدهند و در بعضی کشور نامزدان پس از تایید مراجع دولتی حق فعالیت در انتخابات را دارند ،بعبارت دیگر مردم فقط در انتخاب بین نامزادان مورد تایید و توثیق نظام حاکم ازادی دارند


 


نگارنده :مسیح الله رحمانیAbout the author

massihullah-rahmani

Massihullah was born in 1988 in Ghazni province Afghanistan, graduated from Sayed Ahmad makaye high school in 2007.he has received scholarship for studying abroad in Cairo university Egypt. Right now he is in 2nd year of faculty of masscommunication in Cairo University.he is able to speak Farsi,Pashto,English,Arabi and alittle bit…

Subscribe 0
160