صرف جویی برق یک ضرورت است نه یک انتخاب

Posted on at


 


طوریکه میدانید امروزه علم و دانش بسیارتوسعه وپیشرفت کرده وانواع وسایل وعناصر کشف شده که انسانها از آن بخاطر آسودگی وراحتی بیشتر خود استفاده میکنند که برق یکی از جمله آنهاستوامروزه استفاده وسیع در تمام کشور های دنیا داردکه ازآن در زمینه های مختلف کار میگیرند به طور مثال درطول زمستان که هواسرد است با استفاده از نیروی  برق میتوان  خودرا ازسرما محافظت کرد که تولید آن به وسایل پیشرفته وسرمایه هنگفت ضرورت داردچون افغانستان یکی از کشور های روبه توسعه میباشد مانند تمام بخش های دیگر درین بخش نیز تا حال نتوانسته به آن اندازه پیشرفت کند که ضروریت مردم را از ناحیه برق مرفوع نمایدوفیصدی زیادی از برقی که در این کشور مصرف میشود از کشورهای دیگر چون ایران وترکمنستان وارد میشودبا این وجود مشکل بی برقی اکثر مردم این خطه را به چالش های گوناگون مواجه میکندبه خصوص در ایام زمستان که ضرورت مردم به نیروی برق زیاد تر میشود همچنان مشکل دیگری که وجود دارد صرفه جویی واستفاده نا درست از برق میباشد زیرا با آنکه کمبود برق بسیاری از مردم را رنج میدهد هستند کسانی که در برق صرفه جویی نمیکنندبا وجود اینکه افغانستان دارای آب های فراوانست باز هم قادر به تولید برق نیست چون که از یک طرف برای این کار به امنیت و سرمایه  کافی ضرورت ا ست واز طرف دیگر به اشخاص ورزیده ومتخصص در آن صورت ما توانایی این را پیدا خواهیم کرد که ضروریات مانرا خودمان رفع کنیم ومحتاج به کشور های دیگر نباشیمAbout the author

160