کاش میشد سرنوشت را تغییر داد

Posted on at


داشتم فکر میکردم که چرا بعضی وقت ها آدم ها یکدیگر را درک نمیکنند و نمی فهمند. و بدون دانستن چیزی درمورد همدیگر قضاوت می کنند...؟واقعا چگونه میتوان کسی را فهمید و خوب درک کرد؟ لحظه ای به این فکر رفتم که چه میشد آدم ها میتوانستند جایشان را با دیگری عوض کنند...تا بتوانند شرایط, وضعیت و مشکلات یکدیگر را خوب بفهمند... کاش چنین چیزی امکان داشت... و آدم ها قادر به تعویض جای و شرایط شان بودند..شاید اینطور دیگر سوء تفاهمی, قضاوت ناعادلانه ای صورت نمی گرفت...گاهی به سبب بعضی مشکلات و سختی ها انسان آنقدر خسته و رنجور میشود که آرزو میکند کاش میتوانست از تمام غصه ها خلاص شود یا حتی برای لحظه ای سرنوشتش را عوض کند... زیرا هر آدمی خوشبختی را به گونه ای تعبیر میکند...یکی خوشبختی را به داشتن ثروت و دارایی زیاد می داند... یکی به داشتن صحت و سلامتی ...یکی به داشتن خانواده و دوستان خوب.... به همین دلیل هر آدمی بخاطر بعضی کمبودی های زندگی اش دوست دارد در جای دیگری قرار گیرد. کاش میشد سرنوشت را هم با دیگری عوض کرد... تا آنهایی که همیشه زندگی راحت و بی دغدغه ای دارند برای مدتی جای آنهایی که همیشه سختی ها را تحمل کرده اند قرار بگیرند... آنهایی که همیشه زندگی پر مشقتی داشته اند هم میتوانستند لحظه ای لذت زندگی مرفع را بچشند....اگر اینگونه میشد شاید همیشه عدالت برقرار میشد دیگر این بی عدالتی ها نبود...کاش میشد سرنوشت را تغییر داد... کاش میشد اتفاقات و شرایط های مختلف را تمام انسان ها تجربه میکردند.... و کاش حسرت چیزی در دل هیچ آدمی نمی ماند.... کاش همیشه عدالت در میان آدمیان برپا بود...


کاش کاش...About the author

zahra-ibrahimi

she is Zahra Ibrahimi. she is 19 years old. she is graduated from school in 2011.and now she is studding computer science in AIT institute and also she is working in Film Annex as a blogger.

Subscribe 0
160